กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเว็บไซต์-แอพ รุกศาสนา-ศิลปะ-วัฒนธรรม พิมพ์

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเว็บไซต์-แอพ รุกศาสนา-ศิลปะ-วัฒนธรรม

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระแสการตื่นตัวด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารทั้งในประเทศและต่างประเทศมีเพิ่มมากขึ้น เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เข้าถึงผู้บริการข้อมูลได้ดีที่สุด กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวัฒนธรรมทั้งหมดตามกรมและหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวง เพื่อนำมาเผยแพร่บนสื่ออินเตอร์เน็ต


โดยพัฒนาในลักษณะเว็บท่า (Web portal) สำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์แบบที่สุดของประเทศไทยในทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. m-culture.go.th ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นทางการในภาพรวมของกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานในสังกัด และ 2. ilovethaiculture.com ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ ทั้งนี้ การพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าว ถือเป็นการปรับแนวทางและกระบวนการทำงาน โดยรวบรวมข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมจากชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ


นางปริศนากล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงวัฒนธรรมยังได้สร้างเว็บไซต์ thaiculture.in.th โดยบูรณาการองค์ความรู้ที่น่าสนใจจาก 8 หน่วยงานภายใต้กระทรวงมากกว่า 500 องค์ความรู้ ไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าว และยังได้เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว โดยจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศาสนา-ศิลปะ-วัฒนธรรม ตามแผนผังมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน แบ่งเป็น 9 เสน่ห์เส้นทางท่องเที่ยว รวมทั้งภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรมของไทย 8 วิถี

ทั้งนี้ ยังมีข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกว่า 2,000 รายการ และเตรียมพร้อมในการเผยแพร่ในภาษาต่างประเทศอีกด้วย สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.0-2422-8875 และ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม