การจุดธูปเพื่อบนบานศาลกล่าวกุมารทอง พิมพ์

การจุดธูปเพื่อบนบานศาลกล่าวกุมารทอง

การจุดธูปเพื่อบนบานศาลกล่าว หรือต้องการขอเรื่องทำมาค้าขาย ให้จุดธูปขอจากๆกุมารทอง ใช้ธูปจำนวน ๕ ดอก และท่องคาถาเพื่อปลุกหรือบูชากุมารทอง

(นะโม ๓ จบ)

“พุทธสสะบูชา ธัมมัสสะบูชา สังฆัสสะบูชา ปติปติบูชา
ภะวันตุเม อุกาสะ อุกาสะ”
 
(แล้วกล่าวขอหรือถวายของเล่นเด็กได้ตามต้องการ)

“ข้าพเจ้าขอไหว้กุมารทองขอให้ ลูก(ชื่อกุมาร)

โปรดไป ดลดลใจ...........ให้รักและเมตตาข้าพเจ้า และขอให้ช่วยการค้า                                         
การขาย การงาน ธุรกิจต่างๆ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยเถิด