พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระพุทธศาสนา การฝังลูกนิมิต
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


การฝังลูกนิมิต PDF พิมพ์ อีเมล

การฝังลูกนิมิต

         ในฉบับก่อนได้เล่าถึงที่มาของลูกนิมิตไปแล้ว ครั้งนี้มาเล่าต่อถึงการฝังลูกนิมิต "การฝังลูกนิมิต" นี้มีชื่อเรียกเป็นทางการอีกอย่างหนึ่งว่าการ "ผูกพัทธสีมา" (แปลว่า เขตทำสังฆกรรมที่กำหนดตามพุทธานุญาต) ปัจจุบันจะเริ่มจากพระสงฆ์ประชุมพร้อมกันในโบสถ์ เพื่อทำพิธีสวดถอน มิให้อาณาบริเวณที่จะกำหนดนี้ไปทับที่ที่เคยเป็นสีมา หรือเป็นที่ที่มีเจ้าของครอบครองอยู่ก่อน

         เมื่อกำหนดเป็นเขตแดนทำ สังฆกรรมแล้วว่ามีอาณาเขตเท่าใด จากนั้นจะต้องไปขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเพื่อให้ที่ดินบริเวณนั้นเป็น สิทธิ์ของสงฆ์ ที่เรียกว่าขอวิสุงคามสีมา (คือเขตที่ได้พระราชทานแก่สงฆ์เพื่อใช้เป็นที่ทำสังฆกรรม) เป็นการแยกส่วนบ้านออกจากส่วนวัด (วิสุง แปลว่า ต่างหาก คาม แปลว่า บ้าน)

         การที่ต้องขอพระบรมราชานุญาต ด้วยถือว่า พระมหากษัตริย์เป็นเจ้าของแผ่นดิน การจะกระทำการใดบนพื้นแผ่นดินจึงต้องขอพระบรมราชานุญาต ก่อน โดยทั่ว ไปลูกนิมิตที่ใช้ผูกสีมาจะมีจำนวน 9 ลูก โดยฝังตามทิศต่างๆ โดยรอบอุโบสถทั้ง 8 ทิศ ทิศละ 1 ลูก และฝังไว้กลางอุโบสถอีก 1 ลูกเป็นลูกเอก

         เมื่อจะผูกสีมาพระสงฆ์จำนวน 4 รูปก็จะเดินตรวจลูกนิมิตที่วางไว้ตามทิศต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่ทิศตะวันออกเป็นต้นไป เรียกว่า สวดทักสีมา จนครบทุกทิศ และมาจบที่ทิศตะวันออกอีกครั้งเพื่อให้แนวนิมิตบรรจบกัน เมื่อสวดทักนิมิตจบแล้วก็จะกลับเข้าไปประชุมสงฆ์ในอุโบสถ และสวดประกาศสีมาอีกครั้ง

         หลังจากนั้นก็จะตัดลูกนิมิตลงหลุมเพื่อกลบ แล้วสร้างเป็นซุ้มหรือก่อเป็นฐานตั้งใบสีมาต่อไป อนึ่งลูกนิมิตที่ใช้ฝังตามทิศต่างๆ นี้มีผู้เปรียบว่าเป็นเสมือนองค์พระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกสำคัญๆ กล่าวคือ ลูกนิมิตที่ฝังทางทิศตะวันออก หมายถึง พระอัญญาโกณฑัญญะ ซึ่งได้ชื่อว่าผู้รู้ราตรีกาลนาน คือ มีความรู้มาก ผ่านโลกมามาก

               ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หมายถึง พระมหากัสสปะ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ทรงธุดงค์คุณ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หมายถึง พระราหุล ผู้เป็นเลิศทางการศึกษา

               ทิศใต้ หมายถึง พระสารีบุตร ผู้เป็นเลิศในทางปัญญา ทิศเหนือ หมายถึง พระโมคคัลลานะ ผู้เป็นเลิศทางฤทธิ์

               ทิศตะวันตก หมายถึง พระอานนท์ ผู้เป็นเลิศในทางพหูสูต ทิศตะวันตกเฉียงใต้ หมายถึง พระอุบาลี ผู้เป็นเลิศในทางวินัย

               และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หมายถึง พระควัมปติ ผู้เป็นเลิศในทางลาภและรูปงาม

         ส่วนลูกนิมิตกลางโบสถ์ คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อานิสงส์จากการร่วมทำบุญฝังลูกนิมิต คือ จิตใจที่อิ่มเอิบและความปีติที่ได้มีโอกาสทำบุญสร้างกุศลที่ดีแก่ตนเอง

คอลัมน์ หน้าต่างศาสนา