พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ความรู้เกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง กุมารทอง - คาถาปลุกเสกกุมารทอง (เต็มรูปแบบ)
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


กุมารทอง - คาถาปลุกเสกกุมารทอง (เต็มรูปแบบ) PDF พิมพ์ อีเมล
ดัชนีบทความ
กุมารทอง
พิธีย่างกุมารทองและการปลุกเสกกุมารทอง
การใช้กุมารทองและการเลี้ยงกุมารทอง
รวมบทคาถากุมารทอง
คาถาปลุกเสกกุมารทอง (เต็มรูปแบบ)
ทุกหน้า

 

คาถาปลุกเสกกุมารทอง (เต็มรูปแบบ)

ทำสมาธิ  บูชาครูอาจารย์  ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาทั้งหลาย

อธิษฐานปาก (วาจาสิทธิ์)
อิมัง  โอฏฐะโอฏฐัง  อธิฏฐามิ
ทุติยัมปิ  อิมัง  โอฏฐะโอฏฐัง  อธิฏฐามิ
ตะติยัมปิ  อิมัง  โอฏฐะโอฏฐัง  อธิฏฐามิ
อิมัง  สัจจะวาจัง  อธิฏฐามิ
ทุติยัมปิ  อิมัง  สัจจะวาจัง  อธิฏฐามิ
ตะติยัมปิ  อิมัง  สัจจะวาจัง  อธิฏฐามิ

พุทธัง  สิงหาราคัง  วาจัง  ประสิทธิ
ธัมมัง   สิงหาราคัง  วาจัง  ประสิทธิ
สังฆัง   สิงหาราคัง  วาจัง  ประสิทธิ

ปลุกเสกแม่ธาตุ

นะโมพุทธายะ  นะมะพะทะ  จะภะกะสะ  นะ (น้ำ)
นะโมพุทธายะ  มะพะทะนะ  ภะกะสะนะ  มะ (ดิน)
นะโมพุทธายะ  พะทะนะมะ  กะสะจะภะ  อะ (ไฟ)
นะโมพุทธายะ  ทะนะมะพะ  สะจะภะกะ  อุ   (ลม)

ปลุกธาตุหนุน

นะโมพุทธายะ  มะพะทะนะ  ภะกะสะจะ  มะนะนะมะ  มะอะอะมะ  มะอุอุมะ
นะโมพุทธายะ  พะทะนะมะ  กะสะจะภะ  อะนะนะอะ  อะมะมะอะ  อะอุอุอะ
นะโมพุทธายะ  ทะนะมะพะ  สะจะภะกะ  อุนะนะอุ     อุมะมะอุ     อุอะอะอุ

ตั้งนะโม ๓ จบ

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ
นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ
นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

ปลุกเสกพระวิภังค์ (ขันธ์ ๕)

ปัญจักขันธา  รูปักขันโธ  เวทนากขันโธ  สัญญากขันโธ  สังขารักขันโธ
วิญญาณักขันโธ  ตัตถะ  กะตะโม  รูปักขันโธ  ยังกิญจิ  รูปัง  อะตีตานาคะ
ตะปัจจุปันนัง  อัชฌัตตังวา  พะหิทธาวา  โอฬาริกังวา  สุขุมังวา  ฮีนังวา
ปะณีตังวา  ยังทูเร  สันติเกวา  ตะเทกัชฌัง  อภิสัญญูหิตวา  อะภิสังขิปิตะวา
อะยัง  วุจจะติ  รูปักขันโธ  (เพี้ยง เป่าไปที่กุมาร)

ปลุกเสกอาการ ๓๒

เกสา  โลมา  นะขา  ทันตา  ตะโจ  มังสัง  นะหารู  อัฏฐิ  อัฏฐิมิญชัง  วักกัง
หะทะยัง  ยะกะนัง  กิโลมะกัง  ปิหะกัง  ปัปผาสัง  อันตัง  อันตะคุณัง  อุทะริยัง
กะรีสัง  ปิตตัง  เสมหัง  ปุพโพ  โลหิตัง  เสโท  เมโท  อัสสุ  วะสา  เขฬา  ละสิกา
มุตตัง  มัตถะเก  มัตถะลุงคังติ

ปลุกเสกอายะตะนะ ๑๒

ทะวาทะสายะตะนานิ  จักขะวายะตังนัง  รูปายะตะนัง  โสตายะตะนัง  สัททะยะตะนัง
ฆานายะตะนัง  คันธายะตะนัง  ชิวหายะตะนัง  ระสายะตะนัง  กายายะตะนัง
โผฏฐัพพายะตะนัง  มะนายะตะนัง  ธัมมายะตะนัง  (เพี้ยง เป่าไปที่กุมาร)

ปลุกเสกธาตุ ๑๘

จักขุธาตุ  รูปะธาตุ  จักขุวิญญาณะธาตุ  โสตะธาตุ  สัททะธาตุ  โสตะวิญญาณะธาตุ
ฆานะธาตุ  คันธะธาตุ  ฆานะวิญญาณะธาตุ  ชิวหาธาตุ  ระสะธาตุ  ชิวหาวิญญาณะธาตุ 
โผฏธัพพะธาตุ  กายะธาตุ  โผฏฐัพพะวิญญาณธาตุ  มะโนธาตุ  ธัมมะธาตุ 
มะตนวิญญาณะธาตุ  (เพี้ยง เป่าไปที่กุมาร)

ปลุกเสกอินทรีย์ ๒๒

พาวีสะตินทริยานิ  จักขุทริยัง  โสตินทริยัง  ฆานินทริยัง  ชิงหินทริยัง  กายินทริยัง
มะนินทริยัง  อิตถินทริยัง  ปุริสินทริยัง  ชีวิตินทริยัง  สุขินทริยัง  ทุกขินทริยัง
โสมะนัสสินทริยัง  โทมะนัสสินทริยัง  อุเปกขินทริยัง  สัททินทริยัง  วิริยินทริยัง
สะตินทริยัง  สะมาธินทริยัง  ปัญญิทริยัง  อะนัญญะตัญญัสสามีตินทริยัง
อัญญินทริยัง  อัญญาติวินทริยัง  (เพี้ยง เป่าไปที่กุมาร)

บังสุกุลเป็น

อะจิรัง  วะตะยัง  กาโย  ปะฐะวิง  อะธิเสสสะติ  ฉุฑโฑ  อะเปตะวิญญาโณ
นิรัตถังวะ  กะลิงคะรัง

ปลุกเสกพระพุทธเจ้าเบิกเนตร

สะหัสสะเนตโต  เทวินโท  ทิพพะจักขุ  วิโสธะยิ  อิกะวิติ  พุทธังสังมิ  โลกะวิทู
(เพี้ยง เสกเป่าที่ตากุมารข้างละ ๓ ครั้ง)

ปลุกเสกให้มีฤทธิ์  (ใช้ได้หลายบท  ขึ้นอยู่ว่าจะให้เก่งทางไหน)

โอมปู่เจ้าฤๅษี  ผู้มีฤทธีตาไฟ  ขอจงถอดดวงใจใส่สถิต  กุมารทอง/รักยม
กุมาระจุติ  กุมมาระกาโร  โหติ  สัมภะโว  จงมาบังเกิดเป็น  กุมารทอง/รักยม
จิเจรุนิ  จิตตัง  เจตะสิกัง  รูปัง  นิมิตตังกุมาโร  อาคัจเฉยยะ  อาคัจฉาหิ  เอหิ
นะมะพะทะ  สุมะโมโส  เจ้า กุมารทอง/รักยม เอ๋ย  อย่าได้ละเลย ข้าฯ  จะใช้ให้
ไปหาเงิน ไปหาลาภ  ขอให้ได้ลาภมา  ข้าฯ จะใช้ให้ไปหาโชค  ขอให้ พิชิตโชค
นาโมสังสิ  นามานัง  สะมาโส  อีกำนัลอยู่ใต้ฝ่าตีนข้าฯ  โอมพิชิต ๆ  โอมชนะ ๆ
อะยะมหาลาโภ  มหาลามิ  ลาภมา  โอมรวย ๆ  ข้าฯ ใช้เจ้าให้ออกไปดึงทรัพย์
มาให้ข้าฯ  ณ บัดนี้แล้ว  อาคะโต  อาคัจเฉยยะ  อาคัจฉาหิ  (เพี้ยง)

ปลุกเสกรักยม หรือกุมารทอง

จิเจรุนิ  จิตตัง  เจตตะสิกกัง  รูปัง  กุมาโรวา  นิมิตตัง  กุมารทอง  เจ้ารักเจ้ายม
พรายทอง  อาคัจฉาหิ  จิตติ  เอหิ  เอหิ  นะมะพะทะ  นะมะพะทะ  นะมะพะทะ

ปลุกเสกด้วยมงกุฎพระพุทธเจ้า

อิติปิโส  วิเสเสอิ  พุทธะนาเมอิ  อิเมนา  พุทธะตังโสอิ  อิโสตัง 
พุทธะปิติอิ  (๓ คาบ)

ภาวนาแล้วเป่า

อิจฉิตัง  ปัตถิตัง  มัยหัง  ขิปปะเมวะ  สะมิชฌะตุ  สัพเพ  ปูเรนตุ  สังกัปปา
จันโท  ปัฌฌะระโส  ยะถา  มะณิโชติระโส  ยะถา

สวดชยันโตทับอีกครั้ง

ชะยันโต  โพธิยา  มูเล  สักยานัง  นันทิวัฑฒะโน  เอวัง  มัยหัง  วิชะโย  โหมิ

ชะยัสสุ  ชะยะมังคะเล  อะปะราชิตะปัลลัง  เกสีเสปะฐะวิโปกขะเร  อภิเสเก

สัพพะพุทธานัง  อัคคัปปัตโต  ปะโมทะตีติ.

บทความกุมารทอง โดย ไม้เอก 
 

Main Menu

VirtueMart Login