ขอให้หลวงปู่มีความสุข (หลวงพ่อบุญเพ็ง อวยพร หลวงปู่บุดดา ถาวโร) พิมพ์

ขอให้หลวงปู่มีความสุข (หลวงพ่อบุญเพ็ง อวยพร หลวงปู่บุดดา ถาวโร)

ขอให้หลวงปู่มีความสุข (หลวงพ่อบุญเพ็ง อวยพร หลวงปู่บุดดา ถาวโร)


พระครูวิเวกวัฒนาทร (หลวงพ่อบุญเพ็ง) เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรม จังหวัดขอนแก่น

ขอน้อมนมัสการหลวงปู่บุดดา ถาวโรที่เคารพสูงสุด เนื่องด้วยวารดิถีที่หลวงปู่ได้มีอายุเจริญ ๑๐๐ ปี กระผมขอแสดงความปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่หลวงปู่ได้มีอายุเจริญมากถึงอย่างนี้และพร้อมไปด้วยคุณธรรมอันสูง ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาด้วยความอุตสาหะวิริยะ มีความเพียรอันแรงกล้าจนสามารถบรรลุตามความประสงค์ จนเป็นที่เคารพศรัทธาของญาติโยมทั่วไป เพราะความมีเมตตาธรรมของท่าน กระผมจงขออำนาจบารมีของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ดลบันดาลให้หลวงปู่มีความสูขตลอดชั่วกาลนานเทอญ.