พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระพุทธศาสนา ความเป็นมาของภิกษุณี
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ความเป็นมาของภิกษุณี PDF พิมพ์ อีเมล

ความเป็นมาของภิกษุณี

          ขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ นิโครธาราม แคว้นสักกะ พระนางมหาปชาบดีโคตมี เข้าไปเฝ้ากราบทูลขอบรรพชา เป็น อนาคาริยะ (ไม่ครองเรือน) ในพระธรรมวินัยซึ่งพระตถาคตเจ้าประกาศแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสห้ามว่า "อย่าเลย ท่านเป็นมาตุคาม (ผู้หญิง) อย่าพอใจบรรพชาเป็นอนาคาริยะ"

          ในพระธรรมวินัยที่ตถาคต ประกาศแล้วเลย แม้ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 พระนางมหาปชาบดีโคตมี กราบทูลขอบรรพชาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามอย่างนั้น เมื่อถูกห้ามเช่นนั้น พระนางก็ระทมทุกข์เสียพระทัย ถึงกับกันแสงน้ำพระเนตรนองพระพักตร์ ทรงกราบลาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเสด็จกลับพระตำหนัก

           ต่อมา เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับ ณ กูฏาคารศาลา ในป่ามหาวัน เขตเมืองเวสาลี พระนางมหาปชาบดีโคตมี กับเจ้าหญิงศากยะเป็นอันมาก ได้พร้อมพระทัยกันให้ช่างกัลบก (ช่างตัดผม) ปลงพระเกศาครองผ้ากาสาวพัสตร์ เสด็จขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานอนาคาริยะบรรพชาแก่มาตุคาม พระองค์ทรงปฏิเสธ แม้ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ก็ทรงปฏิเสธเหมือนอย่างครั้งก่อน

         พระอานนท์ได้ยกเหตุผลใหม่ขึ้น มากราบทูลถามว่า "หากมาตุคามบรรพชาในพระธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้ว จะควรหรือไม่ที่จะบรรลุโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผลและอรหัตตผล"

         พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า "ควร" พระอานนท์จึงกราบทูลต่อไปว่า "พระนางมหาปชาบดีโคตมี เป็นพระมาตุฉา (น้า) พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้มีอุปการะมาก เป็นผู้ปกป้องเลี้ยงดูถวายพระขีระ เมื่อพระพุทธมารดาสวรรคตแล้วก็ให้พระองค์ทรงดื่มพระขีระ โปรดเถิด ขอให้มาตุคามได้บรรพชาในพระธรรมวินัยอันพระตถาคตประกาศแล้วเถิด"

         พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงอนุญาตตามที่พระอานนท์ทูลขอ แต่ทรงมีเงื่อนไขว่า พระนางมหาปชาบดีโคตมี ต้องถือปฏิบัติครุธรรม 8 ประการตลอดพระชนมชีพ หากพระนางทรงถือปฏิบัติได้ ขอให้การถือปฏิบัติครุธรรม 8 ประการ นี้แหละ จงเป็นการอุปสมบทของนาง ครุธรรม 8 ประการ เช่น ภิกษุณีต้องแสวงหาอุปสมบทในสงฆ์ 2 ฝ่าย เพื่อนางสิกขมานา ผู้ศึกษาธรรม 6 ประการสิ้น 2 ปีแล้ว เป็นต้น

         เป็นอันว่า พระนางได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีแล้ว เหตุผลที่ไม่ทรงเต็มพระทัยให้สตรีบวช เนื่องมาจากจะเป็นเหตุให้พระศาสนาไม่ยั่งยืน จึงทรงบัญญัติครุธรรม 8 ประการไว้ เพื่อป้องกันไว้แต่แรก ด้วยปฏิบัติให้บริบูรณ์ได้ยาก

คอลัมน์ หน้าต่างศาสนา