คาถาบูชากุมารทอง (วัดเตาเหล็ก) พิมพ์

คาถาบูชากุมารทอง (วัดเตาเหล็ก)

สุวัณโณปิยะกุมาโร มหาภูโต สัพเพทิเส สุวัตติโก

สัพพะคาเมสุ โคจะโร สัพพะชะนานัง มหาติโก

ปวัตติโก รัตะนะจะ เตชะสา เทวานัง อทธิ พะเลนะ

กุมาโรจะ มะหิทธิโก เอหิตาตะ ปียะปุตตะ ปาระมิน

หะทะยัง วะโรคะ อาสัจฉายะ อาสัจฉาหิ เอหิมามา