คาถาบูชากุมารทอง (หลวงปู่ชื่น วัดตาอี) พิมพ์

คาถาบูชากุมารทอง (หลวงปู่ชื่น วัดตาอี)

สุวัณโณ ปิยะกุมาโร มหาภูโต มหิทธิโก สัพพะทิเสสุ วัตติโก
สัพพะคาเมสุ โคจะโรสัพพะ ชนานัง หะเทเย มหาเตโช
ประวัตโก รัตตะนะตะยา นุภาเวนะ รัตนะตะยะเตสา
เทวานัง อิทธิพะเลนะ กุมาโรจะ มหิทธิโก