คำแสดงมุทิตาจิตของหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ที่มีต่อ หลวงปู่บุดดา ถาโว พิมพ์

คำแสดงมุทิตาจิตของ พระเทพสิงหบุราจารย์ (แพ เขมังกะโร) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี วัดพิกุลทอง

คำแสดงมุทิตาจิตของ พระเทพสิงหบุราจารย์ (แพ เขมังกะโร) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี วัดพิกุลทองหลวงปู่บุดดา ถาโว เป็นพระสุปฏิปันโน น่าเคารพกราบไหว้ และเลื่อมใสในการปฏิปทายิ่งนัก ข้าพเจ้าได้มีโอกาสใกล้ชิดกับท่าน โดยเมื่อราว ๆ ปี พุทธศักราช ๒๕๐๐ โดยข้าพเจ้าได้ไปจำพรรษาที่ถ้าแกลบ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับท่าน กลวงปู่ท่านชอบอยู่ป่า เป็นพระไม่ติดในวัตถุ สถานที่และเครื่องปรุงแต่งต่าง ๆ เช่น

วันหนึ่งศิษย์ของข้าพเจ้าได้นำกาแฟไปถวาย โดยชงให้มีรสชมนิดหน่อย เมื่อท่านฉันแล้วก็เรียนถามท่านว่าหวานหรือไม่ ท่านตอบว่า พอเหมาะ วันต่อมาก็นำไปถวายอีก โดยชงให้มีรสหวาน เมื่อท่านฉันแล้วก็เรียนถามท่านว่าหวานหรือไม่ ท่านตอบว่า พอเหมาะ อาหารของท่านพอเหมะ เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ไม่คำนึงถึง วันหนึ่งหลวงปู่เป็นไข้มาเลเรียขึ้นสมอง ข้าพเจ้าพร้อมด้วยญาติโยมไปเยี่ยมท่าน หลวงปู่ก็คุยธรรมะให้เราฟัง ท่านบอกว่า สังขารมันป่วย มันเป็นเรื่องของสังขาร จิตใจไม่ได้ป่วย จิตใจไม่ได้กินข้าวกินน้ำดูเหมือนกับท่านไม่ได้ป่วยเป็นอะไรเลยแม้แต่น้อย ญาติโยมที่นำอาหารไปถวายท่านๆ ก็นำไปถวายพระภิกษุที่เจ็บป่วยอยู่ ตลอดจนผู้ป่วยทั่วๆไป

หลวงปู่บุดดา เป็นพระไม่มีอดีต อนาคต เป็นพระปัจจุบัน ไม่นึกถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้ว และไม่นึกถึงเรื่องข้างหน้า เมื่อราวๆปี พุทธศักราช ๒๕๐๒ หลวงปู่ได้มาจำพรรษาที่วัดพิกุลทองกับข้าพเจ้า โดยได้พักอยู่ที่กุฏิในป่าช้า ข้าพเจ้าเห็นและเกิดความเลื่อมใสในการปฏิปทาของท่านมาโดยลำดับ เนื่องจากหลวงปู่เป็นพระที่ไม่ติดอยู่ในวัตถุต่างๆเช่นนี้ ท่านจึงยึดปัจจุบัน เช่นออกบิณฑบาต ท่านจะมีบาตร ย่าม กาน้ำ ไปด้วยเสมอ ไปเรื่อยๆถึงเวลาฉันไปโดยไม่มีจุดมุ่งหมาย ไม่คิดว่าวันนี้จะไปโน้น วันนี้จะไปนี่ เรือมาขึ้นเรือ รถมาขึ้นรถ ข้าพเจ้ามักไปคุยธรรมะกับท่านอยู่เสมอๆและชอบธรรมะของท่าน หลวงปู่ท่านมักจะบอกญาติโยมว่า ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย โดยท่านจะสอนให้ทุกคนไม่ให้กลัวความตาย เพราะความแก่ ความเจ็บ ความตาย เป็นเรื่องของสังขาร และให้ประพฤติปฏิบัติแต่คุณงามความดี เมื่อสมัยจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำแกลบ มักจะมีพระมาสอบถามธรรมะท่านอยู่เสมอๆหลวงปู่ท่านก็จะตอบปัญหาธรรมให้พระภิกษุเหล่านั้นอย่างกระจ่าง จนพระภิกษุที่มาสอบถามปัญหาธรรมหมดความสงสัย

ในโอกาสีที่ หลวงปู่บุดดา มีอายุครบ ๑๐๐ ปี ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่พระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบเจริญด้วยอายุกาล เป็นที่เคารพกราบไหว้ของบรรดาสาธุชนทั่วไป ขอบุญบารมีที่หลวงปู่ได้บำเพ็ญมาและปฏิบัติดีมาโดยตลอด จงเป็นภารวะปัจจัย ให้หลวงปู่ปราศจากโรค ภัย ไข้เจ็บ มีอายุยิ่งยืนนาน