พระเครื่อง 
Home ข่าว ข่าวพระพุทธศาสนา จัดโครงการ วัดส่งเสริมสุขภาพ
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


จัดโครงการ วัดส่งเสริมสุขภาพ PDF พิมพ์ อีเมล

จัดโครงการ วัดส่งเสริมสุขภาพ

         นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มอายุ และเห็นว่า "วัด" ควรมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ด้วยวัดมีความสัมพันธ์แน่นเฟ้นกับประชาชน เป็นศูนย์กลางชุมชน รวมทั้งประชาชนมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระภิกษุ จึงมีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาสุขภาพได้ดียิ่ง ด้วยแนวคิดดังกล่าว

         จึงเป็นที่มาของโครงการ วัดส่งเสริมสุขภาพ คือ การบริหารจัดการให้วัดเอื้อโอกาสในการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชนและชุมชน สร้างความเข้มแข็งต่อสถาบันพระพุทธศาสนา ประชาชน ชุมชน พระภิกษุ-สามเณร และพุทธศาสนิกชน ได้รับการดูแลสุขภาพที่ถูกหลักธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพนับเป็นอีกมิติหนึ่งในการขยายบทบาทวัด ให้เข้ามาร่วมแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยของคน ชุมชนและสังคม ให้ครบถ้วน 4 สุขภาวะ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ นอกจากนี้ กรมอนามัยยังได้เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

          ในฐานะศูนย์วิชาการของกรมอนามัยได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวัดให้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยมาโดยตลอด จึงได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาศักยภาพวัดส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนทุกกลุ่มวัย และผู้สูงวัยในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพแกนนำพระสงฆ์ แกนนำชุมชน และแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ในการส่งเสริมบุคลากรในวัดและผู้สูงอายุในชุมชนภายใต้กระบวนการวัดส่งเสริม สุขภาพและพัฒนาบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้มีทักษะในการพัฒนาวัดให้เป็นวัด ส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ในการนี้ นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย ได้เป็นผู้แทนในการถวายองค์กฐินสามัคคี และถวายส้วมสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ อีกทั้งปรับปรุงส้วมสำหรับพระสงฆ์ เป็นมูลค่าประมาณ 60,000 บาท ถวายวัดจอมศรี ต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

 
 

VirtueMart Login