พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระพุทธศาสนา ฉันภัตตาหารหมู่
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ฉันภัตตาหารหมู่ PDF พิมพ์ อีเมล

ฉันภัตตาหารหมู่

         พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบัญญัติสิกขาบทเกี่ยวกับการฉันภัตตาหารไว้เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้ถือปฏิบัติ เป็นธรรมเนียมและแบบแผนอันเดียวกัน เพื่อยังศรัทธาของผู้ศรัทธาอยู่ให้เจริญยิ่งขึ้นและปลูกศรัทธาของผู้ยังไม่ศรัทธาให้งอกงามขึ้น ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับมารยาทการรับประทานอาหารในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี แต่ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทำให้คณะสงฆ์ได้ออกระเบียบปฏิบัติการฉันภัตตาหารหมู่ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

         1.วิธีปฏิบัติก่อนฉันภัตตาหาร นิยมนุ่งห่มให้เรียบร้อย ตามสมควรแก่สถานที่ฉันในวัดหรือในบ้าน นิยมช่วยกันรับประเคนภัตตาหาร ช่วยกันจัดวางภัตตาหาร ตามสมควรแก่สิ่งของนั้นๆ จะตั้งอยู่ ขณะรับประเคนภัตตาหาร ไม่นิยมสูบบุหรี่พลาง รับประเคนพลาง ควรดับบุหรี่เสียก่อนเข้าไปนั่ง ณ โต๊ะอาหาร นิยมช่วยขวนขวายสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ด้วยการหยิบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่กันและกัน รวมทั้งรอคอยให้พระเถระผู้เป็นประธานสงฆ์ในที่นั้นเริ่มฉันก่อน พระภิกษุอื่นจึงฉันตาม ก่อนฉันภัตตาหารควรพิจารณาด้วยธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณปาฐะ (ยถาปัจจยัง ปวัตตมานัง ธาตุมัตตเมเวตัง ยทิทัง ปิณฑปาโต) แล้วพิจารณาขณะจะเริ่มฉันด้วยตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ (ปฏิสังขา โยนิโส ปิณฑปาตัง ปฏิเสวามิ) เสียก่อน

         2.วิธีปฏิบัติขณะฉันภัตตาหาร พระภิกษุผู้มีอาวุโสน้อยกว่า นิยมแสดงความเอื้อเฟื้อแก่พระผู้มีอาวุโสมากกว่า โดยช่วยถวายความสะดวกต่างๆ มีการช่วยรับประเคน ช่วยตักข้าวสุกถวาย เป็นต้น ควรใช้ช้อนกลางสำหรับตักกับและแกง เพื่อป้องกันความรังเกียจกันและเพื่อป้องกันเชื้อโรคติดต่อกันและกัน ไม่นิยมนำเอาช้อนกลางมาใช้ตักอาหารเข้าปาก ระวังอย่าเผลอเรื่องเช่นนี้ ไม่ควรฉันให้มีเสียงดังจั๊บๆ ซู้ดๆ โฮกๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นเหตุทำให้พระภิกษุเกิดความรำคาญหรือเกิดความรังเกียจ ในขณะฉันอยู่ ไม่นิยมแสดงกิริยาอาการเป็นคนเห็นแก่ตัว โดยไม่คำนึงถึงผู้อื่น

         3.วิธีปฏิบัติหลังฉันภัตตาหาร ไม่ควรลุกขึ้นก่อน เมื่อหมู่คณะยังฉันไม่เสร็จ เมื่อฉันเสร็จแล้ว ไม่ควรแปรงฟันหรือถอดฟันปลอมออกมาล้างขณะนั้น เว้นแต่สถานที่นั้นอยู่ในที่ลับตาประชาชน อีกทั้งไม่ควรขากเสลด ถ่มน้ำลาย เรอ หรือผายลมให้มีเสียงดัง จนเป็นที่รังเกียจของผู้อื่น ถ้าจะใช้ไม่จิ้มฟัน นิยมใช้มือหรือผ้าหรือกระดาษเช็ดมือป้องปากเสียก่อน เพื่อป้องกันความรังเกียจของผู้อื่น นิยมลุกจากที่ฉันภัตตาหารพร้อมกัน โดยรอให้พระเถระผู้เป็นประธานสงฆ์ลุกขึ้นก่อน จึงลุกขึ้นตามไป

คอลัมน์ ศาลาวัด