พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระพุทธศาสนา ต้อนรับพระเถระผู้ใหญ่
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ต้อนรับพระเถระผู้ใหญ่ PDF พิมพ์ อีเมล

ต้อนรับพระเถระผู้ใหญ่

         กรณีพระภิกษุ ต้องปฏิบัติการต้อนรับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ตามงานพิธีต่างๆ การต้อนรับขณะท่านมาถึง นิยมยืนเข้าแถวต้อนรับข้างแนวทางที่ท่านจะเดินผ่านมา โดยพระภิกษุห่มผ้าพาดสังฆาฏิ ส่วนสามเณรห่มไหล่ลด และควรแยกแถวพระภิกษุออกห่างจากแถวของสามเณร

         ถ้ายืนเข้าแถวต้อนรับทั้งสองข้างทาง นิยมตั้งแถวพระภิกษุทั้งสองข้างตรงกัน เพื่อที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่จะได้รับความเคารพได้โดยปราศจากความแหนงใจ เมื่อสุดแถวพระภิกษุแล้ว จึงเป็นแถวของสามเณร และแถวของประชาชนทั้งหลายทั่วไป

         ครั้นเมื่อท่านมาถึงบริเวณวัดแล้ว ทั้งพระภิกษุ-สามเณร และประชาชนทั้งหลาย ที่รอต้อนรับอยู่นั้น นิยมประนมมือพร้อมกันคอยต้อนรับท่าน ขณะท่านเดินผ่านตรงหน้า ก็น้อมตัวลงยกมือไหว้ ไปตามลำดับ แล้วลดมือลงห้อยประสานกันไว้ข้างหน้า และรอคอยอยู่จนกว่าท่านจะไปถึงสถานที่รับรองแล้ว จึงเลิกแถว

         ส่วนเจ้าอาวาสนั้น นิยมยืนต้อนรับอยู่ต้นแถว เมื่อแสดงความเคารพท่านแล้ว นิยมเดินตามหลังท่านไป เว้นระยะห่างจากท่านประมาณ 2-3 ก้าว โดยเดินตามหลังท่านไปด้านซ้ายมือของท่าน ถ้าท่านพูดด้วย ก็นิยมประนมมือกราบเรียนท่านเรื่อยไป

         เมื่อท่านมาถึงสถานที่รับรอง นั่งลง ณ อาสนะที่เตรียมไว้รับรองแล้ว เจ้าอาวาสลงนั่งคุกเข่า กราบแสดงความเคารพท่านอีกครั้งหนึ่ง แล้วนั่งพับเพียบอยู่ห่างจากท่านพอสมควร โดยนั่งหลีกไปทางด้านซ้ายมือของท่านหรือนั่งหลีกไปทางด้านขวามือของท่าน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความเคารพต่อท่านได้สะดวก

         ถ้าท่านยังไม่เคยรู้จักเจ้าอาวาสนั้นมาก่อน เจ้าอาวาสพึงกราบเรียนรายงานตัว พร้อมทั้งจำนวนพระภิกษุ-สามเณร การศึกษาเล่าเรียน การปฏิสังขรณ์ก่อสร้างถาวรวัตถุ ตลอดจนถึงประวัติความเป็นมาของวัด เป็นต้น ให้ท่านได้ทราบตามสมควร

        ถ้ามีโอกาส นิยมแนะนำตัวบุคคลผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่กิจการของวัด ซึ่งมาร่วมอยู่ในการต้อนรับ ณ สถานที่นั้นด้วย อันจะเป็นเหตุให้บุคคลผู้ได้รับการยกย่องนั้น ได้เกิดมีศรัทธาเลื่อมใสช่วยเหลือสนับสนุนบำรุงวัดต่อไป

         ส่วนการตามส่งขณะท่านจะเดินทางกลับ ถ้าเวลาที่ท่านมาถึง มีการเข้าแถวต้อนรับท่าน เวลาที่ท่านจะกลับนิยมเข้าแถวส่งท่านอีกเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพถวายเกียรติแก่ท่านเสมอต้นเสมอปลาย

         ถ้าเวลาที่ท่านมาถึง ไม่มีการเข้าแถวต้อนรับ เวลาที่ท่านจะกลับ เจ้าอาวาสพร้อมด้วยพระภิกษุอย่างน้อย 4 รูป พร้อมด้วยประชาชนผู้มีเกียรติ ควรตามไปส่งท่านจนกว่าท่านจะขึ้นยานพาหนะลาจากไป ก่อนที่ท่านจะจากไป นิยมน้อมตัวลงยกมือไหว้ท่านอีกครั้งหนึ่ง

คอลัมน์ ศาลาวัด