ธรรมเครื่องเจริญอายุ (หลวงปู่บุดดา ถาวโร) พิมพ์

ธรรมเครื่องเจริญอายุ (หลวงปู่บุดดา ถาวโร)

ธรรมเครื่องเจริญอายุ (หลวงปู่บุดดา ถาวโร)

สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ

ความมีอายุยืน เป็นปรารถนาของคนสามัญทั่วไป ทางพระพุทธศาสนา มีคำสอนเรื่องความมีอายุยืนไว้ ๒ ประการ คือ

๑.อดีตกรรม
๒.ปัจจุบันกรรม

เรื่องอดีตกรรม ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก เช่น ในจูฬกรรมวิภังคสูตร เป็นต้น
เรื่องปัจจุบันกรรม ปรากฏอยู่ในอนุโมทนาที่พระท่านสวด และทราบกันเป็นส่วนมากที่ว่าอภิวาทนสีวิสฺส นิจฺจํ วุฑฺฒาปจายิโน จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ

พอจะประมวลความได้ว่า ธรรมที่เป็นเหตุให้อายุยืนมี ๒ ประการ คือ อภิวาทนสีละ และวุฑฒาปจายะนะ

หลวงปู่บุดดา ถาวโร มีอายุถึง ๑๐๐ ปี ผู้มีความเคารพนับถือ ต่างปลื่มปีติ จึงได้ร่วมกัน บำเพ็ญกุศลพิเศษ แสดงการบูชา และกตัญญูกตเวทิตาธรรมให้ปรากฏ เป็นที่น่าอนุโมทนายิ่งนัก