พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง นานาสาระพระเครื่อง ธรรมเจดีย์
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ธรรมเจดีย์ PDF พิมพ์ อีเมล

ธรรมเจดีย์

คราวที่แล้วเราทราบถึง "พระสถูปเจดีย์" และ "เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช" อันเกี่ยวเนื่องกับสัญลักษณ์หรือสิ่งสักการะแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว ฉบับนี้เรามาว่าต่อเรื่องสัญลักษณ์แทนพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ หรือที่เรียกกันว่า "ธรรมเจดีย์" ครับผม

ธรรมเจดีย์"ธรรมเจดีย์" เป็นสัญลักษณ์อันหมายถึงพระธรรมคำสั่งสอน สันนิษฐานว่าน่าจะมีเค้าเงื่อนมาจากพุทธบรรหารก่อนพระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน เมื่อพระอานนท์เถระได้ทูลถามว่า ?.หากพระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ไปแล้วจะให้ผู้ใดเป็นผู้นำพุทธศาสนาสืบไป?. ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสให้ยึด "พระธรรม" เป็นหลักสืบไป ดังนั้น ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา พุทธบริษัทจึงพากันจารึกและบันทึกพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ประดิษฐานไว้สักการะบูชาในรูปแบบและสัญลักษณ์ต่างๆ
 
ในรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ได้มีการจารึกพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้บนเสาหินที่รู้จักกันในชื่อ "เสาหินพระเจ้าอโศก" เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของพุทธศาสนาและเป็นสถานที่ซึ่งพุทธบริษัทที่ไม่สามารถเดินทางไกลไปปลงธรรมสังเวช ตามสังเวชนียสถานต่างๆ ที่อยู่ห่างไกล และหนทางทุรกันดารจะได้สามารถสักการบูชาธรรมเจดีย์ที่สร้างขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระพุทธองค์ได้โดยสะดวก พระธรรมที่ปรากฏจึงมักจารึก "หัวใจของพระธรรม" เพื่อรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตัวอย่างเช่น พระคาถาแสดงอริยสัจ ที่ว่า?.

"?.เย ธัมมา เหตุปปภวาธรรมเจดีย์

เตสัง เหตุตภาคโต (อาห)

เตสัญจ โย นิโรโธ จ

เอวัง วาที มหาสมโณ ?"

อันหมายถึง ?.ธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิด พระตถาคตได้ตรัสถึงเหตุเหล่านั้นเมื่อสิ้นเหตุเหล่านั้นจึงดับทุกข์ได้ พระมหาสมณะมีวาทะตรัสสอนดังนี้เสมอ?.

"ธรรมเจดีย์" ในลักษณะนี้ ได้เผยแพร่ เข้าสู่สยามประเทศตั่งแต่ยุคทวารวดี โดยเฉพาะในเขตจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี อันเป็นศูนย์กลางอาณาจักรทวารวดีที่รับเอาอิทธิพลของพุทธศาสนา มีการพบ "จารึกจำหลัก" บนแผ่นหิน บนฐานพระธรรมจักร ฐานพระพุทธรูป และแผ่นอิฐเผาไฟ เป็นคาถาแสดงอริยสัจสี่ หรือรู้จักกันในชื่อ "พระคาถาเยธมมา"

ครั้นเวลาต่อมาเมื่อมีการจารหรือบันทึกพระธรรมวินัยบนคัมภีร์ใบลานหรือแผ่นกระดาษ ก็เรียกคัมภีร์ทางศาสนาอันเป็นพระธรรมวินัย อาทิ พระไตรปิฎก ว่าเป็น "ธรรมเจดีย์" และเมื่อนำพระธรรมคัมภีร์เหล่านี้ไปบรรจุประดิษฐานยังสถูป-เจดีย์ก็เรียกว่า "ธรรมเจดีย์"

คอลัมน์ พันธุ์แท้พระเครื่อง :โดย ราม วัชรประดิษฐ์

 
 

Main Menu

VirtueMart Login