พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ประวัติพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประวัติ พระพุทธวชิรญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ประวัติ พระพุทธวชิรญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติ พระพุทธวชิรญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

พระพุทธวชิรญาณ"วัดบวรนิเวศ" หรือที่ชาวบ้านทั่วไปนิยมเรียกสั้นๆ ว่า วัดบวรฯ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ต้นถนนตะนาวและถนนเฟื่องนคร บางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนบางลำพู อยู่ใกล้กับตรอกข้าวสารที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาพักอาศัยชั่วคราวเป็นจำนวนมาก จึงมิใช่เรื่องน่าแปลกใจที่จะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาชมความงามและถ่ายรูปวัดบวรฯ เก็บไว้เป็นที่ระลึก

ทั้งนี้ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่ประทับของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประมุขสงฆ์สูงสุดของประเทศไทย

ในอดีตวัดบวรนิเวศวิหารยังเป็นที่พำนักของพระภิกษุนาคหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายรูป และยังเป็นสถานที่พำนักระหว่างพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งทรงผนวช รวมทั้งเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งทรงผนวชอีกด้วย

นอกจากนี้ วัดบวรฯ ยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนมัธยมวัดบวรฯ และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ที่เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งพระปริยัติธรรมและปฏิบัติ รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะชั้นยอดที่น่าสนใจอย่างสูง

วัดบวรนิเวศราชวิหา
ร แต่เดิมเป็นวัดใหม่อยู่ใกล้กับวัดรังษีสุทธาวาส ต่อมาได้รวมเข้าเป็นวัดเดียวกัน โดยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ ในรัชกาลที่ 3 ทรงสร้างขึ้นใหม่ วัดแห่งนี้ได้รับการทะนุบำรุง และสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ ขึ้นจนเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่ง โดยเฉพาะในสมัยปลายรัชกาลที่ 3

ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอาราธนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ามงกุฎ ซึ่งผนวชเป็นพระภิกษุอยู่วัดสมอราย หรือ วัดราชาธิวาส เสด็จมาครอง เมื่อพ.ศ.2375 ทำให้วัดนี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ และเสริมสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมากมาย

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชาคณะเสด็จประทับที่วัดแห่งนี้ ทรงบูรณปฏิสังขรณ์และสร้างถาวรวัตถุต่างๆ เพิ่มเติมขึ้นหลายอย่าง

พร้อมทั้งได้รับพระราชทานตำหนักจากรัชกาลที่ 3 ด้วย ในสมัยต่อมาวัดนี้เป็นวัดที่ประทับของพระมหากษัตริย์ เมื่อทรงผนวชหลายพระองค์ เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทำให้วัดนี้ได้รับการทำนุบำรุงให้คงสภาพดีอยู่เสมอ

ในปัจจุบันนี้ ศิลปกรรมโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ หลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในสภาพดีพอที่จะชม และศึกษาได้เป็นจำนวนไม่น้อย วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกหลายองค์ให้เราได้กราบนมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกเหนือไปจากพระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศ

"พระพุทธวชิรญาณ" เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ยืนทรงเครื่องอย่างจักรพรรดิราช ศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ วัสดุโลหะผสม มีขนาดสูง 1.50 เมตร พระพุทธปฏิมาฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระพุทธวชิรญาณ ประดิษฐานในพระวิหารเก๋งวัดบวรนิเวศ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ให้สร้างพระวิหารเก๋ง สำหรับประดิษฐานพระพุทธปฏิมาฉลองพระองค์ผู้ปกครองวัดบวรนิเวศวิหารทุกพระองค์

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัวทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมชนกนาถ พุทธศักราช 2428 ทรงสร้างพระพุทธวชิรญาณฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระพุทธปัญญาอัคคะ ฉลองพระองค์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

พุทธศักราช 2435 สร้างพระพุทธมนุสสนาค ฉลองพระองค์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

วัดบวรนิเวศราชวิหาร เป็นพระอารามสถานที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง สำหรับคนที่ชื่นชอบการทำบุญไหว้พระ ชมสถาปัตยกรรมแบบไทยๆ และต้องการปลีกตัวออกจากความวุ่นวายในสังคม มาใช้ชีวิตเดินสงบภายในวัด ถ้าหากใครมีเวลาก็ควรหาโอกาสมาเยือน

 
 

Main Menu

VirtueMart Login