พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระเครื่อง ประวัติพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประวัติ พระสุรภีพุทธพิมพ์ วัดปรินายก กทม.
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


ประวัติ พระสุรภีพุทธพิมพ์ วัดปรินายก กทม. PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติ พระสุรภีพุทธพิมพ์ วัดปรินายก กทม.

บนถนนราชดำเนินกลางตัดกับถนนหลานหลวงตรงเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศนั้น มีวัดเก่าแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บน ถนนสายสำคัญสายนั้น วัดนี้เป็นวัดขนาดย่อมที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เสนาบดีคู่พระทัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากตระกูลพราหมณ์ปุโรหิต ในสมัยแผ่นดินของสมเด็จ พระนารายณ์

เจ้าพระยาบดินทรเดชานั้น ได้ชื่อว่าเป็นขุนนางผู้ใหญ่ที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก เมื่อใดที่ท่าน มีโอกาสที่จะได้บำรุงพระพุทธศาสนาแล้ว ท่านมักจะหาทางสร้างวัด หรือ ทำนุบำรุงวัดอยู่เสมอ

เมื่อครั้งที่เจ้าพระยาบดินทรเดชา ยังดำรงยศเป็นพระพรหมสุรินทร์ ท่านได้ไปสร้างวัดเล็กๆ ไว้ใกล้ป้อมมหากาฬ แล้วตั้งชื่อวัดว่า วัดพรหมสุรินทร์ ตามบรรดาศักดิ์ของท่านในครานั้น ครั้นได้รับการเลื่อนยศเป็นพระยา บดินทรเดชาแล้ว ท่านจึงได้ทำนุบำรุงวัดให้กว้างขวางงดงามขึ้น แต่ก่อนที่วัดจะกว้างขวางสวยงามตามเจตนารมณ์ ท่านก็มาสิ้นชีพลงเสียก่อน

ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ ยกให้เป็นอารามหลวงแล้วพระราชทานนาม ใหม่ว่า 'วัดปรินายกวรวิหาร' เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงปรินายกของพระองค์เอง

เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นแม่ทัพคนสำคัญ และอาจกล่าวได้ว่าเป็นขุนพลแก้วคู่พระราชหฤทัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หากศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์โดยละเอียด จะพบว่าเป็นนักรบที่เก่งกล้าสามารถยิ่งและได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตรอนแรมอยู่ กับกองทัพ เพื่อต่อสู้กับอริราชศัตรูฝ่ายตะวันออก คือ เขมร ลาวและญวน ตลอดระยะเวลาหลายสิบปี น้อยนักที่ท่านจะได้พำนักอยู่อย่างสุขสบายในกรุงเทพฯ เฉกเช่นขุนนางผู้ใหญ่ท่านอื่น

คุณประวัติอีกประการหนึ่งของเจ้าพระยาบดินทรเดชา คือ ท่านเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ อย่างยิ่ง ท่านจึงได้สร้างและบูรณะพระอารามหลายแห่งโดยเสด็จพระราชกุศลที่ทรงโปรดการสร้างวัดและท่านยังเป็นผู้ที่ได้นำพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์ที่ได้จากแว่นแคว้นที่ไปทำศึกสงคราม กลับมาถวาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพระพุทธรูปล้านช้าง

จึงไม่ใช่เป็นเรื่องน่าแปลกแต่อย่างใด ที่ภายในวัดปรินายก กรุงเทพฯ อันเป็นวัดที่เจ้าพระยาบดินทรเดชาสร้างขึ้น จะมีพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะเป็นพระสมัยสุโขทัยที่งดงามและกล่าวกันว่าท่านเป็นผู้นำมาไว้ยังวัดองค์หนึ่ง

พระพุทธรูปองค์นี้ คือ พระสุรภีพุทธพิมพ์ มีหลักฐานความเป็นมาเท่าที่มีปรากฏมีเพียงว่าเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นผู้อัญเชิญมาประ ดิษฐานไว้ยังวัดปรินายก แต่จะเมื่อใดและมาจากที่ใดไม่มีหลักฐานใดกล่าวถึง และเมื่อประดิษฐานในวัดอยู่ในที่ที่ใกล้กับต้นสารภี ทำให้ชาวบ้านพากันเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า พระสุรภี

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิสังขรณ์วัดปรินายกใหม่ เนื่องจากการตัดถนนราชดำเนินได้พาดผ่านวัดบางส่วน เมื่อเสด็จพระราช ดำเนินมาทอดพระเนตรพระสุรภี ว่ามีลักษณะงาม จึงโปรดฯ ให้อัญเชิญไปเป็นพระประธานในพระอุโบสถ

อีกทั้งยังได้ถวายนามให้คล้ายกับนามเดิมที่เรียกขานกันอยู่ว่า 'พระสุรภีพุทธพิมพ์' พระสุรภีพุทธพิมพ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัสดุโลหะ หน้าตักกว้าง 3 ศอก 1 คืบ 4 นิ้ว กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเป็นพระพุทธรูปสำคัญตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ พ.ศ.2520

 
 

Main Menu

VirtueMart Login