พระคาถาหัวใจอริยสัจ 4 พิมพ์

พระคาถาหัวใจอริยสัจ 4
   
ติสะระณังโลกะเสฏฐัง
ติลักขะณังญาณะสังยุตตัง
อุเปกขาญาณะสัมภะวัง
นิพพานังปะระมังสุขัง ฯ

พระคาถาหัวใจอริยสัจ 4 : พระคาถาหัวใจอริยสัจ 4 ใช้สำหรับ ลงกระหม่อม อยู่คงกระพันชาตรี