พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระพุทธศาสนา พระพุทธรูปปางพิเศษ
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


พระพุทธรูปปางพิเศษ PDF พิมพ์ อีเมล

พระพุทธรูปปางพิเศษ

         พระพุทธรูป เป็นเสมือนองค์สมมติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คนโบราณได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธานุสติเตือนให้คนที่เห็นได้น้อมนำใจให้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงคิดค้นคัดเลือกพุทธอิริยบถปางต่างๆ ตามเรื่องที่มีในพระพุทธประวัติเดิม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเพิ่มเติม นับรวมกันได้หลายปาง

ขอแนะนำให้ได้รู้จักกันไว้เป็นความรู้ คือ

         ปางลอยถาด เป็นพุทธประวัติตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะได้เสวยข้าวมธุปายาสที่นางสุชาดาถวาย เมื่อวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ณ ต้นศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา แล้วพระองค์ก็ทรงอธิษฐานลอยถาดทองคำที่ใส่ข้าวมธุปายาสนั้นทวนน้ำไป พระพุทธรูปปางนี้ จะเป็นรูปนั่งคุกพระชานุ (เข่า) พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาทรงวางถาดลงในน้ำ

         ปางทรงรับหญ้าคา เมื่อพระพุทธองค์ทรงพักกลางวันหลังลอยถาดแล้ว ครั้นเวลาเย็นเสด็จกลับไปสู่ต้นศรีมหาโพธิ์ และทรงรับหญ้าคาจำนวน 8 กำ จากพราหมณ์ชื่อโสตถิยะที่นำมาถวาย ปางนี้จะเป็นรูปทรงยืนห้อยพระหัตถ์ซ้าย ยื่นพระหัตถ์ขวาเป็นกิริยารับ บางแห่งก็จะมีรูปพราหมณ์กำลังทำกิริยายื่นหญ้าคาถวายอยู่ด้วย

         ปางสนเข็ม เป็นปางแสดงถึงพุทธจริยาวัตรที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเย็บผ้า ทำเป็นจีวร สังฆาฏิ สบง อันเป็นบริขารที่พระพุทธองค์และพระสาวกต้องใช้สอย ปางนี้จะทำเป็นพระพุทธรูปนั่ง พระหัตถ์ทั้งสองยกเสมอพระอุระ เป็นกิริยาจับด้ายข้างหนึ่ง และเข็มอีกข้างหนึ่ง

         ปางสรงน้ำฝน ครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่เชตวัน กรุงสาวัตถี เกิดฝนแล้ง ประชาชนปรารถนาให้ฝนตก ก็พากันมาทูลขอให้พระพุทธองค์เสด็จออกสู่ที่แจ้ง เพื่อว่าฝนอาจจะตกด้วยพุทธานุภาพ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระพุทธเจ้าก็ทรงทำตามที่ราษฎรขอ ทรงผลัดผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน) ทำกิริยาเหมือนสรงน้ำ ด้วยพุทธานุภาพฝนก็ตกตามความประสงค์ของประชาชน และพระองค์ก็ทรงสรงน้ำฝนในบริเวณพระเชตวันนั้น ปางนี้จะเป็นรูปประทับยืน ทรงห่มอุทกสาฎกเฉวียงพระอังสา (บ่า) ห้อยพระหัตถ์ซ้าย ทรงยกพระหัตถ์ขวาเสมอพระอุระ เป็นกิริยาลูบพระกาย พระพุทธรูปปางนี้นิยมสร้างเป็นพระขอฝน ใช้ตั้งในพระราชพิธีพืชมงคล

ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นตัวอย่างปางที่เป็นพุทธอิริยาบถต่างๆ หวังว่าจะช่วยให้พุทธศาสนิกชนมีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะพระพุทธรูปปางต่างๆ เพิ่มขึ้น

คอลัมน์ หน้าต่างศาสนา