พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า เป็นต้นแบบ
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


พระพุทธเจ้า เป็นต้นแบบ PDF พิมพ์ อีเมล

พระพุทธเจ้า เป็นต้นแบบ

         บนฐานแห่งธรรมชาติของมนุษย์ผู้เป็นสัตว์ต้องศึกษา พระพุทธเจ้าทรงตั้งหลักพระรัตนตรัยขึ้นมา หลักพระพุทธศาสนาตรงนี้สำคัญที่สุด เพราะมนุษย์ฝึกได้ ฝึกตนเองได้ และเมื่อฝึกแล้วประเสริฐสุด การที่ยกพระรัตนตรัยขึ้นมาตั้งเป็นหลัก เพราะความจริงข้อนี้ คือ พระพุทธเจ้าทรงเป็นต้นแบบ

         โดยเป็นสรณะ คือเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกว่าอันตัวเรานี้ก็เป็นมนุษย์หนึ่ง พระพุทธเจ้า เมื่อก่อนที่จะทรงฝึกพระองค์ก็เป็นมนุษย์อย่างพวกเรานี้ เราจึงมีศักยภาพที่จะฝึกให้ประเสริฐอย่างพระพุทธเจ้าได้

         พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ประเสริฐเลิศสูงสุด ได้ตรัสรู้สัจธรรม มีพระคุณสมบัติสมบูรณ์ทุกประการการที่ทรงมีพระคุณสูงเลิศอย่างนั้นได้ ก็เพราะได้ทรงฝึกพระองค์ ดังที่เรียนว่าทรงบำเพ็ญบารมีมากมายจนเต็มบริบูรณ์ เราจึงควรตั้งพุทธะขึ้นมาเป็นแบบว่า "มนุษย์ผู้ฝึกดีถึงที่สุดแล้ว พัฒนาดีแล้ว มีชีวิตที่ดีงาม มีคุณธรรมความดีงามที่สมบูรณ์ เป็นที่พึ่งของชาวโลก เลิศประเสริฐขนาดนี้"

         เมื่อระลึกอย่างนี้ ก็จะทำให้เราเกิดศรัทธาที่เรียกว่าตถาคตโพธิสัทธา คือ เชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีความหมาย ต่อไปอีกว่าเชื่อในปัญญาที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นพุทธะ เพราะฉะนั้น การที่ถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะนั้น ความหมายอยู่ที่

         1.ทำให้เกิดศรัทธาที่โยงตัวเราเข้าไปหาพระพุทธเจ้าว่า จากความเป็นมนุษย์อย่างเรานี้ พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญบารมีฝึกฝนพระองค์จนเป็นพระพุทธเจ้า เราก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน ถ้าเราฝึกตนจริงจังให้ถึงที่สุด เราก็จะเป็นอย่างพระองค์ได้ ทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าเรามีศักยภาพที่จะฝึกให้เป็นอย่างพระพุทธเจ้าได้

         2.เตือนใจให้ระลึกถึงหน้าที่ของตนเองว่า เราเป็นมนุษย์ซึ่งจะดีเลิศ ประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนพัฒนาตน การฝึกฝนพัฒนาตนเป็นหน้าที่แห่งชีวิตของเราหรือของชีวิตที่ดี เราจะต้องฝึกศึกษาพัฒนาตนอยู่เสมอ

         3.ทำให้เกิดกำลังใจว่า การฝึกฝนพัฒนาตนนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงทำมาจนสำเร็จผลสมบูรณ์เป็นแบบอย่างดีแล้ว พระองค์ทรงทำได้ แสดงว่าเราก็สามารถทำได้แม้ว่าการฝึกศึกษานั้นบางครั้งจะยากมาก อาจทำให้เราชักจะย่อท้อ แต่เมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เคยประสบความยากลำบากมากกว่าเราหนักหนา พระองค์ ก็ก้าวฝ่าผ่านลุล่วงไปได้ เราก็จะเกิดกำลังใจที่จะได้ฝึกตนต่อไป

         4.ได้วิธีลัดจากประสบการณ์ของพระองค์ พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติมาลำบากยากเย็นอย่างยิ่ง ต้องลองผิดลองถูก บำเพ็ญบารมีกว่าจะเป็นพุทธะได้ เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว ก็ทรงประมวลประสบการณ์ของพระองค์มาวางเป็นหลักจัดลำดับเลือกสรรสอนเราให้เข้าใจง่ายขึ้น เท่ากับบอกวิธีลัดสำเร็จรูปให้เราจากประสบการณ์ของพระองค์ ซึ่งเราเอามาใช้ได้ทุกที ไม่ต้องยากลำบากอย่างพระองค์

คอลัมน์ ศาลาวัด