พระอรหันต์ของผม (พระครูโสภณเขมาภิวัฒน์ พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร) พิมพ์

พระอรหันต์ของผม (พระครูโสภณเขมาภิวัฒน์ พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร)

พระอรหันต์ของผม (พระครูโสภณเขมาภิวัฒน์ พูดถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร)
 
พระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร ท่านเป็นพระที่เรียบง่ายไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนที่ใด ๆ พระคุณท่านจะมีความพอดีในทุก ๆ สถานที่ และเป็นพระที่มีความเมตตาสูงมาก จะเห็นได้จากการประพฤติปฏิบัติของพระคุณท่าน ไม่เคยเบียดเบียนใครให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งกาย วาจา และใจ นับว่าพระคุณท่านเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสานุศิษย์ ทั้งบรรพชิตและฆราวาส เกล้ากระผมจึงเคารพบูชา และศรัทธานับถือพระคุณหลวงปู่บุดดา ถาวโร เป็นพระอรหันต์ของเกล้ากระผม


พระครูโสภณเขมาภิวัฒน์