พระในอุดมคติ (หลวงปู่บุดดา ถาวโร) พิมพ์

พระในอุดมคติ (หลวงปู่บุดดา ถาวโร)

พระในอุดมคติ (หลวงปู่บุดดา ถาวโร)


    
ได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงปู่มานาน และได้มีโอกาสสัมผัสกับหลวงปู่บุดดา ถาวโร เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๖ จากการสังเกตปฎิปทาหลวงปู่ ก็ได้ทราบว่าหลวงปู่เป็นพระพิเศษ ไม่เหมือนพระอื่นๆที่ได้เคยรู้จักมา แม้แต่คำสอนของท่านที่แสดงธรรมให้ฟัง ก็เข้าใจง่าย เช่นวันหนึ่งหลังออกจาปริวาสกรรมที่กำแพงแสน จ.นครปฐมแล้ว ได้สะพายบาตร แบกกลดมาหาท่าน เมื่อกราบเสร็จแล้วท่านได้พูดขึ้นว่าธุดงค์สมัยนี้มันเอากิเลสอวดกัน ธุดงค์อยู่ในกายของเรานี่แหละดีสุด มนุษยธรรม เทวธรรม พรหมธรรมและโมกขธรรมมันอยู่ที่ตัวเรานี่ ไม่ใช่ที่ป่า ได้ถามหลวงปู่ว่าจะนั่งสมาธิแบบไหนจึงจะถูก หลวงปู่ว่านั่งยังไงก็ได้ที่จิตเป็น

สมาธิ ถูกทั้งนั้นแหละ จึงได้รู้ว่าได้พบพระในอุดมคติ คิดว่าพระดี ๆ จะมีแต่เฉพาะในตำราเท่านั้น รู้สึกภูมิใจที่ได้รู้จักหลวงปู่ทำให้คุณภาพชีวิตในการเป็นสมณะของตนดีขึ้นและต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูโสภณจารุวัฒน์(เจ้าอาวาส) ที่ได้เปิดโอกาสให้ได้ใกล้ชิดหลวงปู่ด้วยดีตลอดมา นับเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่ง

 

มหาอัตโถ ภิกขุ สำนักปริยัติปฏิบัติวัดน้ำพุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี