พุทธสถานจีเต็กลิ้ม-อุทยานไผ่ม่วง จ.นครนายก จัดงานเทศกาลกินเจ 4-14 ต.ค.2556 พิมพ์

พุทธสถานจีเต็กลิ้ม-อุทยานไผ่ม่วง จ.นครนายก จัดงานเทศกาลกินเจ 4-14 ต.ค.2556


พุทธสถานจีเต็กลิ้ม ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก เป็นศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน มีเนื้อที่ 250 ไร่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547

เดินทางจากกรุงเทพฯ ตรงไปตามถนนองครักษ์-นครนายก ประมาณ 100 กิโลเมตร จะพบกับพุทธสถานแห่งนี้ชื่อตามแบบภาษาจีนแต้จิ๋วว่า "จีเต็กลิ้ม" อันมีความหมายว่า เป็นที่ปฏิบัติหรือบำเพ็ญพรตขององค์กวนอิมโพธิสัตว์ หรือในอีกความหมายหนึ่งคือ "อุทยานไผ่ม่วง"


"อาจารย์นาวิน อมิตตาเรืองกิจ" หรือ "อาจารย์กวง" ประธานบริหารพุทธสถานจีเต็กลิ้ม กล่าวว่า พุทธสถานแห่งนี้ได้สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีน และตามคติความเชื่อของมหายานโดยใช้หลักฮวงจุ้ย นอกจากเป็นแหล่งธรรมแล้วยังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนในเขตชนบท อีกทั้งยังเป็นศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาไทย-จีน ให้ความรู้กับประชาชนที่สนใจ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพุทธศาสนามหายาน

นอกจากนี้ ยังมีโครงการส่งเสริมโรงเรียนด้วยการอุดหนุนเรื่องทุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน มีการแจกอุปกรณ์การเรียน และเครื่องสาธารณูปโภคให้กับเด็กนักเรียน และในส่วนของชาวบ้านทางพุทธ สถานช่วยให้ชาวบ้านมีที่ทำงาน เพื่อนำรายได้ไปเลี้ยงครอบครัว นอกจากนั้นยังปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับคนในท้องถิ่น และยังเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิงเอี๊ย) ปางมหาเศรษฐีชัมภล ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แล้วยังมีเทพเจ้าอีกหลายองค์ อาทิ เทพเจ้าเห้งเจีย เจ้าพ่อกวนอู เจ้าพ่อเสือ พระโพธิสัตว์กวนอิม สูง 9 เมตร พระไภษัชคุรุพุทธเจ้า ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4

พุทธสถานจีเต็กลิ้ม รวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มงคลทั้งของพุทธมหายานและลัทธิเต๋าไว้เป็นจำนวนมาก และทางพุทธสถานยังได้มีการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทุกๆ ปี พุทธสถานจีเต็กลิ้ม จะมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน และสงกรานต์จะมีประชาชนมาฝากดวงสะเดาะเคราะห์ เพื่อต่อดวงชะตาในปีนั้นๆ ให้ปราศจากอุปสรรค

ทางพุทธสถานจีเต็กลิ้ม ได้แยกชิ้นส่วนไว้ 45 ชิ้น ท่านมีความประสงค์จะเขียนแผ่นทองใส่ในชิ้นส่วนใด จะมีกล่องเขียนไว้ชัดเจน อย่างเช่น ท่านเป็นโรคหัวใจ ท่านก็นำไปใส่ในกล่องรับชิ้นส่วนที่เขียนว่า "เททองหล่อส่วนหัวใจ" ท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับตา ก็นำไปใส่ ที่กล่องเขียนว่า "ดวงตา" ท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสมอง ก็นำไปใส่ในส่วน "เศียร" ส่วนท่านที่อยากร่ำรวย อยากมั่งคั่ง อยากมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย ก็เขียนใส่ในตัว "พังพอน"

พุทธสถานจีเต็กลิ้ม ยังมี มหาวิหารพระ ไภษัชคุรุพุทธเจ้า เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย หรือเทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตาทุกปีเกิด และเปิดให้ทุกท่านเขียนชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด ฝากดวงชะตาไว้กับเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย ณ วิหารเทพนพเคราะห์ โดยเฉพาะท่านที่เกิดปีชง ปีมะเส็ง ปีกุน ปีขาล ปีวอก และปีอื่นๆ ก็สามารถนำดวงชะตามาฝากไว้ได้

วิหารเทวดานพเคราะห์ สร้างและออก แบบตามหลักฮวงจุ้ย เป็นวิหารที่ขจัดสิ่งที่เป็นอัปมงคลทุกข์โศกโรคภัยของทุกคนที่มาฝากดวงไว้กับเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยครบ 1 ปี ทางพุทธสถานจีเต็กลิ้ม ก็จะนิมนต์พระคณาจารย์จีนมาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ขับไล่สิ่งที่ไม่ดี และส่งเสริมสิ่งที่เป็นมงคลประจำทุกปี นอกจากนั้นยังประดิษฐานเทพเจ้า ไฉ่ซิงเอี๊ยเนื้อหยกองค์ใหญ่องค์เดียวในโลก ไว้ให้ทุกท่านกราบขอพร ขอความมั่งคั่ง ขอความร่ำรวย ขอความเป็นมหาเศรษฐี และยังมีเจ้าแม่กวนอิมมากถึง 365 องค์ ประดิษฐานอยู่ด้วย

ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลกินเจ พุทธสถาน จีเต็กลิ้ม จัดงานประจำปี ระหว่างวันที่ 4-14 ต.ค.2556 ทุกวัน จะมีการสวดมนต์เสริมมงคล และอ่านรายนามผู้ที่ทำบุญทุกท่านในพิธีกินเจ โดยนิมนต์พระคณาจารย์จีน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ขับไล่สิ่งที่ไม่ดีและส่งเสริมสิ่งที่เป็นมงคล

ส่วนในวันอาทิตยที่ 6 ต.ค. จัดพิธีเททองหล่อแก้วสัตตรัตนมณี ซึ่งเป็นของมงคลของไฉ่ซิงเอี๊ย ขอเชิญประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกัน เททองหล่อแก้วสัตตรัตนมณีของเทพเจ้า ไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ตามตำนานโบราณ องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขอเชิญเขียน ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ลงในแผ่นทอง แผ่นละ 100 บาท นอกจากนี้ ยังมีบริการอาหาร-น้ำดื่ม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

พุทธสถานจีเต็กลิ้ม ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 10 ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก สอบถามรายละเอียดที่สำนักงาน โทร.0-2457-2805-6