มหาเถรสมาคม มอบการ์ตูน พุทธประวัติ ให้สพฐ. พิมพ์

มหาเถรสมาคม มอบการ์ตูน พุทธประวัติให้สพฐ.

         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท มีเดียสแตนดาร์ด จำกัด ได้จัดโครงการสื่อคุณธรรมเพื่อเด็กและเยาวชน โดยสร้างภาพยนตร์การ์ตูน เรื่องพระพุทธเจ้า เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งนี้ การสร้างภาพยนตร์การ์ตูนดังกล่าว มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นฝ่ายตรวจสอบเนื้อหาให้ตรงตามพระไตรปิฎก

         ซึ่งภาพยนตร์ดังกล่าว ได้ออกฉายตามโรงภาพยนตร์แล้ว และเพื่อให้เป็นสื่อการเรียนการสอนทางพระพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท มีเดียสแตนดาร์ด จำกัด จึงได้ประกอบพิธีมอบหนังสือ วีซีดี และดีวีดีการ์ตูนพระพุทธเจ้า ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปมอบต่อให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 300 โรงเรียน โดยมี ผศ.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมพิธีมอบดังกล่าว ทั้งนี้ โรงเรียนทั่วประเทศนั้น มีไม่ต่ำกว่า 3,000 โรงเรียน

         ซึ่งไม่เพียงพอต่อการแจกจ่ายให้ครบ หากประสงค์ร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการมอบหนังสือ วีซีดีและดีวีดีการ์ตูนพระพุทธเจ้าให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ ติดต่อได้ที่ โทร. 0-2556-1366-7 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนสื่อนี้แก่โรงเรียน

ที่มาจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด ข่าวสด