วัดนิโครธาราม (วัดกุฏิใน) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง พิมพ์

วัดนิโครธาราม (วัดกุฏิใน) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

สํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมขึ้น เนื่องจากเห็นว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ดีที่สุดทางหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม เป็นการพัฒนาจิตใจ

ในปัจจุบันนี้ ได้มีสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคมทั่วประเทศแล้ว 1,059 แห่ง โดยส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

ดังนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำจังหวัด 82 สำนัก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา เมื่อปี พ.ศ.2552

ผลการพิจารณาคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศที่มีความพร้อม ทั้งในด้านสถานที่ ด้านวิทยากร ซึ่งต้องมีพระวิปัสสนาจารย์ประจำอยู่ที่สำนัก และมีการบริหารการจัดการตามเกณฑ์ที่กำหนด

ปรากฏว่า 'วัดนิโครธาราม' (วัดกุฏิใน) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ได้รับรางวัลสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำจังหวัดตรัง เนื่องจากมีรั้วรอบขอบชิดโดยรอบ และมีการแบ่งพื้นที่เป็นเขตปฏิบัติธรรมไว้อย่างชัดเจน

ภายในวัดมีศาลาปฏิบัติธรรมเป็นอาคาร 2 ชั้น สามารถจุคนได้ชั้นละ 300 คน บริเวณชั้นล่างใช้เป็นที่สำหรับอบรมและบรรยายธรรม รวมทั้งเป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรม ส่วนชั้นบนใช้สำหรับเป็นที่พัก โดยมีมุ้ง กลด และที่นอน เตรียมให้แก่ผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม

ในส่วนของห้อง น้ำมีตั้งอยู่หลายแห่งทั่วบริเวณ แต่ที่เพิ่งจะสร้างแล้วเสร็จ คือ ห้องน้ำและห้องอาบน้ำแยกหญิงชาย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครตรัง อีกสิ่งหนึ่งที่ถือได้ว่ามีความพร้อม คือ มีการสร้างลานธรรม และอาคารอบรมจากดิน ท่ามกลางธรรมชาติดั้งเดิม ภายในส่วนพื้นที่ป่าของวัด เพื่อให้บุคคลเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติและตนเองได้มากขึ้น

ส่วน 2 โครงการที่กำลังดำเนินการ อยู่ก็คือ การสร้างอาคารโรงครัว 2 ชั้น โดยชั้นแรกจะใช้เป็นโรงครัว เพื่อให้เกิดความสะอาดและถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้น ขณะที่ชั้นบนจะกันสำรองไว้สำหรับผู้มาช่วยดูแลพื้นที่ และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติธรรม

สำหรับอีกโครงการที่กำลังดำเนินการจัดหาเงินบริจาค คือ การสร้างกุฏิวิปัสสนากัมมัฏฐาน (เป็นอาคารที่สร้างจากดินและมีห้องน้ำภายใน)

'สำนักปฏิบัติธรรมวัดนิโครธาราม' ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยที่ 'พระครูปัญญาวราภิยุต' เป็นเจ้าอาวาสและได้รับการสานต่อมาจนกระทั่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูเมธีวรวัฒน์ (พิเชษฐ โสภณจิตโต) เจ้าคณะตำบลนาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง