พระเครื่อง
Home บทความ สารบัญวัดไทย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ PDF พิมพ์ อีเมล

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา เดิมเรียกว่า วัดสลัก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งทรงตั้งกรุงรัตน โกสินทร์เป็นราชธานี ทรงสร้างพระบรมมหา ราชวังเป็นที่ประทับ และสร้างพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล วัดสลักเป็นวัดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคล

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทโปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดสลัก พ.ศ.2326 พร้อมกับการก่อสร้างพระราช วังบวรสถานมงคล จากนั้นทรงเปลี่ยนชื่อวัดจากวัดสลัก เป็นวัดนิพพานาราม

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ใช้วัดนิพพานารามเป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกในพ.ศ.2331 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวัดใหม่ว่า "วัดพระศรีสรรเพชญ" และพ.ศ. 2346 พระราชทานนามใหม่ว่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหาร ตามชื่อวัดในกรุงศรี อยุธยาที่เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช

พ.ศ.2437 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างอาคารถาวร วัตถุ เรียกว่า สังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย เพื่อใช้ในงานพระศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร หลังจากนั้น ทรงอุทิศถวายแก่มหาธาตุวิทยาลัย เพื่อเป็นที่เรียนพระปริยัติธรรมชั้นสูง ซึ่งได้พระราชทานนามว่า "มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย"

พ.ศ.2439 โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการบูรณะวัดมหาธาตุและพระราชทานนามว่า "วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์"

ด้วยสถานที่ตั้งของวัดมหาธาตุฯ อยู่ในย่านชุมชนใหญ่ ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เข้ามาท่องเที่ยวและมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวก ทำให้มีผู้ คนเดินผ่านเข้า- ออกภายในวัดเป็น จำนวนมาก วัดมหาธาตุฯ มีบริเวณพื้นที่ ไม่กว้างขวางนัก แต่การจัดสรรได้อย่างเป็นระเบียบลงตัว

บรรยากาศภายในวัดค่อนข้างร่มรื่น แม้ต้นไม้ใหญ่จะมีจำนวนไม่มาก ส่วนหน้ากุฏิพระสงฆ์แต่ละคณะ มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทำความสะอาดเป็นประจำ จัดตั้งถังขยะไว้ตามจุดต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ส่วนเรื่องสถานที่จอดรถ สำหรับเข้ามาติดต่อกิจธุระกับทางวัด ต้องยอมรับว่ามีปัญหา เพราะวัดมีพื้นที่คับแคบ หากไม่จำเป็น ไม่ควรนำรถมาด้วยหรือควรหาที่จอดข้างนอก แล้วค่อยเดินมาติดต่อธุระ อย่างไรก็ตาม บริเวณพระอุโบสถไปทางด้านซ้ายมือ มีการบูรณปฏิสังขรณ์อยู่ ทำให้มีสิ่งของอุปกรณ์การสร้างวางระเกะระกะ

คอลัมน์ ผู้ตรวจการวัด