พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระพุทธศาสนา วันพระ - วันธรรมสวนะ
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


วันพระ - วันธรรมสวนะ PDF พิมพ์ อีเมล

วันพระ - วันธรรมสวนะ

วันธรรมสวนะ (อ่านว่า วัน-ทำ-มะ-สะ-วะ-นะ) คือ วันกำหนดประชุมฟังธรรมของพุทธบริษัท ที่เรียกเป็นคำสามัญโดยทั่วไปว่า "วันพระ" เป็นประเพณีนิยมของพุทธบริษัทที่ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแล้วตั้งแต่ครั้ง พุทธกาล โดยถือว่าการฟังธรรมตามกาลที่กำหนดเป็นประจำไว้ ย่อมก่อให้เกิดสติปัญญาและสิริมงคลแก่ผู้ฟัง อย่างน้อยได้รับธรรมสวนานิสงส์อยู่เสมอ

วันกำหนดฟังธรรมนี้ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในเดือนหนึ่งๆ ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม รวม 4 วัน ได้แก่ 1.วันขึ้น 8 ค่ำ 2.วันขึ้น 15 ค่ำ 3.วันแรม 8 ค่ำ 4.วันแรม 14 หรือ 15 ค่ำ (หากตรงกับเดือนขาด เป็นแรม 14 ค่ำ)

วันทั้ง 4 นี้ ถือกันว่าเป็นวันกำหนดประชุมฟังธรรมโดยปกติ นิยมเป็นวันรักษาปกติอุโบสถสำหรับฆราวาสผู้ต้องการอบรมกุศลอีกด้วย

วันธรรมสวนะนี้ พุทธบริษัทได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่ครั้งสมัยพุทธกาลจนกระทั่งปัจจุบัน

ทั้งนี้ ความเป็นมาของวันธรรมสวนะ ในสมัยพุทธกาล พระเจ้าพิมพิสารได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกราบทูลว่า "นักบวชศาสนาอื่น เขามีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขา แต่ในศาสนาพุทธยังไม่มี"

พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน 8 ค่ำ 14 ค่ำ และ 15 ค่ำ

ใน สมัยพุทธกาล (พุทธกาล คือ สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนม์อยู่) นั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมพระสงฆ์สาวกเพื่อทรงสั่งสอนธรรม การประชุมสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธองค์นั้น ก็ได้นัดหมายไปประชุมกัน และจะมีพระสงฆ์รูปหนึ่งเป็นผู้สวดพระปาติโมกข์ พระภิกษุทุกรูปก็จะนั่งฟังด้วยอาการอันสำรวม ตั้งใจจนกระทั่งจบ

คำ ว่า "สวนะ" แปลว่า การฟัง และคำว่า "ธรรมสวนะ" แปลว่า การฟังธรรม นั่นคือวันธรรมสวนะ แปลว่า กำหนดประชุมฟังธรรมหรือพูดตามภาษาชาวบ้านทั่วไปว่า วันไปฟังเทศน์กันนั่นเอง

อนึ่งวันพระในทางศาสนา ยังได้เรียกว่า วันอุโบสถ ซึ่งแปลว่า วันจำศีลของอุบาสกอุบาสิกาผู้ต้องการบุญกุศลเป็นกรณีพิเศษ พิธีของชาวบ้าน โดยพุทธศาสนิกชนก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตร ถวายอาหารคาวหวานแด่พระสงฆ์ สมาทานศีล (รับศีล) และฟังพระธรรมเทศนาที่วัด

ในวันธรรมสวนะ ชาวบ้านจะละเว้นการประพฤติกิจที่เป็นบาปต่างๆ การสมาทานศีลในวันนี้ เช่น รับศีล 5 หรือศีล 8 เรียกว่า อุโบสถศีล พระสงฆ์จะแสดงพระธรรมเทศนาหรือธรรมสากัจฉา หรือสนทนาธรรมกัน เมื่อเทศน์จบแล้ว เป็นอันเสร็จพิธี

คอลัมน์ ศาลาวัด