พระเครื่อง
Home ข่าว ข่าวพระพุทธศาสนา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง) แต่งตั้ง กก.ขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล5
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง) แต่งตั้ง กก.ขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล5 PDF พิมพ์ อีเมล

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง) แต่งตั้ง กก.ขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล5

พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค 7 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์


โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" กล่าวว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มีบัญชาตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ ขึ้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 บรรลุเป้าหมาย ครบทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานอำนวยการ มีตนเป็นประธานกรรมการ พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นรองประธานกรรมการ ส่วนกรรมการมาจากทั้งพระสงฆ์ และฆราวาส เช่น พระมหาศาสนมุนี วัดปากน้ำ พระศรีสมโพธิ วัดปากน้ำ มีรอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ

พระพรหมเสนาบดีกล่าวต่อว่า บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดดังกล่าว คือ 1.กำกับ ดูแล แก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ 2.กำหนดแผนปฏิบัติงาน และปฏิทินการดำเนินงาน 3.เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล และ 4.รายงานผลการดำเนินการต่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในฐานะประธานอำนวยการ เพื่อต้องการส่งเสริมให้นำหลักศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของรัฐบาล โดยกำหนดการดำเนินการ 3 ระยะ แล้วเสร็จในปี 2560 ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระยะที่ 2