พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระพุทธศาสนา สมเด็จพระราชาคณะ
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


สมเด็จพระราชาคณะ PDF พิมพ์ อีเมล

สมเด็จพระราชาคณะ

         สมณศักดิ์ คือ บรรดาศักดิ์หรือยศ ที่พระมหากษัตริย์พระราช ทานแด่พระสงฆ์ผู้ประพฤติดี ประพฤติชอบให้ดำรงมั่นอยู่ในสมณเพศ เพื่อเป็นกำลังสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและเพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์เป็นไปโดยเรียบร้อย

ชั้นยศสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน มีดังนี้

         1.สมเด็จพระสังฆราชเจ้า หรือสมเด็จพระสังฆราช 1 พระองค์ ปัจจุบัน คือ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

         2.สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ 8 รูป

         3.พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ 19 รูป อาทิ พระพรหมมุนี พระพรหมสุธี เป็นต้น

         4.พระราชาคณะชั้นธรรม 35 รูป อาทิ พระธรรมธีรราชมหามุนี พระธรรมวโรดม เป็นต้น

         5.พระราชาคณะชั้นเทพ 66 รูป อาทิ พระเทพสิทธาจารย์ พระเทพเวที เป็นต้น

         6.พระราชาคณะชั้นราช 144 รูป อาทิ พระราชสุธี พระราชโมลี เป็นต้น

         7.พระราชาคณะชั้นสามัญ 394 รูป ตำแหน่งพระราชาคณะชั้นสามัญ ไม่มีราชทินนามนำหน้า เช่น พระวิเชียรโมลี พระชัยนาทมุนี พระญาณวิสิษฐ์ เป็นต้น

         8.พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี-โท-เอก-พิเศษ (ไม่จำกัดจำนวน) ตำแหน่งรองจากพระราชาคณะชั้นสามัญ ใช้คำว่า 'พระครู' นำหน้า อาทิ พระครูพิศาลสังฆโสภณ เป็นต้น

         9.พระครูฐานานุกรม ตั้งได้ตามจำนวนที่ปรากฏในสัญญาบัตรของพระราชาคณะ

         10.พระครูประทวนสมณศักดิ์ หรือพระครูผู้อุปการะการศึกษา (ไม่จำกัดจำนวน)

ทั้งนี้ สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ 8 รูป แบ่งออกเป็นฝ่ายมหานิกาย 4 รูป และฝ่ายธรรมยุต 4 รูป

         ฝ่ายมหานิกาย ประกอบด้วย 1.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 2.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 3.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภัททจารี) วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

         ฝ่ายคณะธรรมยุต ประกอบด้วย 1.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) วัดสัมพันธวงศาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 2.สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อัมพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 3.สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ 4.สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

         จะเห็นได้ว่า สมเด็จพระราชาคณะ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายมีเพียง 3 รูปเท่านั้น คณะกรรมการมหาเถรสมาคม จะได้พิจารณาพระเถรานุเถระที่ทำคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนทุกประการ นำเสนอรายชื่อกราบบังคมทูลพระกรุณาฯ ขอพระราชทานสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ที่ว่างลง ถือเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติเสมอมา

คอลัมน์ หน้าต่างศาสนา