สำนักเรียนนักธรรมดีเด่น"สำนักพุทธฯ"ชู-มอบรางวัล พิมพ์

สมเด็จพระพุฒาจารย์เกี่ยวสำนักเรียนนักธรรมดีเด่น "สำนักพุทธฯ"ชู-มอบรางวัล

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดพิธีมอบรางวัลสำนักพระปริยัติธรรม แผนกธรรมดีเด่น ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์เกี่ยว ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถึงการจัดงานมอบรางวัลแก่สำนักเรียนดีเด่น ที่จัดการเรียนการสอนนักธรรมและธรรมศึกษา ว่า การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์ เป็นการจัดการศึกษาหลักพระธรรมวินัยและประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในภาษาไทย

ซึ่งมีรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจากพระเมตตาดำริริเริ่มของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส โดยทรงกำหนดหลักสูตรให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาทั้งด้านหลักพุทธธรรม พุทธประวัติ และพระวินัย ตลอดถึงการฝึกเรียงความแก้กระทู้ธรรม เพื่อจะได้มีองค์ความรู้เพิ่มพูนองค์ธรรมที่สามารถดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ยั่งยืน

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญแห่งภารกิจจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ จัดงบประมาณอุดหนุนการจัดการสอนของสำนักเรียนอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสอบของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และอุดหนุนการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์แล้ว

ยังได้จัดงบประมาณอุดหนุนการจัดพิธีมอบโล่รางวัลสำนักเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเจ้าอาวาสวัดผู้บริหารสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาตลอดทั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาให้สาธารณชนได้ประจักษ์รับทราบถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์ได้ประสบผลสำเร็จ

สำหรับพิธีมอบรางวัลำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2549-2550 อันดับที่ 1-10 โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานมอบรางวัล

สมเด็จพระพุฒาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถา ว่า "เจ้าคณะผู้ปกครองจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาสงฆ์ทั้งแผนกธรรม บาลี อย่าถือเป็นหน้าที่ที่เพียงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น"
 
ด้านนางบุญศรี พานะจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2552 สำนักพุทธฯ มีการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนให้กับครูพระที่สอนอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี โดยในส่วนของแผนกธรรม ขณะนี้มีครูพระที่ลงทะเบียนไว้กับทางกองพุทธศาสนศึกษาทั้งหมดประมาณ 4,000 รูป เดิมจะได้รับค่าตอบแทนปีละ 6,000 บาท จะมีการเพิ่มให้เป็นปีละ 12,000 บาท ในส่วนของครูพระแผนกบาลีที่มีการลงทะเบียนแล้วมีอยู่ 520 รูป เดิมได้รับค่าตอบแทนปีละ 9,000 บาท จะมีการเพิ่มให้เป็นปีละ 18,000 บาทต่อปี ขณะเดียวกัน กองพุทธศาสนศึกษายังมีการตั้งเป้าว่าจะมีการลงทะเบียนครูพระแผนกบาลีให้ถึง 1,000 รูป

สำหรับรายชื่อของสำนักเรียนดีเด่นทั้งส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และ ส่วนภูมิภาค มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ 10 อันดับ สำนักเรียนดีเด่น แผนกนักธรรม ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2550

1.คณะเขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

2.วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพฯ

3.คณะเขตบางขุนเทียน-บางบอน กรุงเทพฯ

4.วัดยานนาวา กรุงเทพฯ

5.คณะเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

6.วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ

7.คณะเขตราษฎร์บูรณะ-ทุ่งครุ กรุงเทพฯ

8.วัดบวรนิเวศวิหร กรุงเทพฯ

9.วัดราชบพิธ กรุงเทพฯ

10.วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ

รายชื่อ 10 อันดับ สำนักเรียนและสถานศึกษาดีเด่น แผนกธรรมศึกษา ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2550

1.วัดยานนาวา มหาวิทยาลัยสยาม

2.คณะเขตสายไหม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (มัธยม)

3.วัดบวรนิเวศวิหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน

4.คณะเขตบางเขน-จตุจักร โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ

5.วัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

6.วัดราชโอรสาราม โรงเรียนบางมดวิทยา

7.คณะเขตมีนบุรี โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

8.คณะเขตดอนเมือง-หลักสี โรงเรียนจาตุรจินดา

9.วัดเทพลีลา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหเสนี)

10.คณะเขตบางแค โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

รายชื่อ 10 อันดับ สำนักเรียนดีเด่น แผนกนักธรรม ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2550

1.คณะจังหวัดศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

2.คณะจังหวัดอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

3.คณะจังหวัดชลบุรี จ.ชลบุรี

4.คณะจังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

5.คณะจังหวัดขอนแก่น จ.ขอนแก่น

6.คณะจังหวัดนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

7.คณะจังหวัดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

8.คณะจังหวัดกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

9.คณะจังหวัดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

10.คณะจังหวัดบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

รายชื่อ 10 อันดับ สำนักเรียนและสถานศึกษาดีเด่น แผนกธรรมศึกษา ส่วนภูมิภาคประจำปีการศึกษา 2550

1.คณะจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อ.กระนวน

2.คณะจังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ.เมือง

3.คณะจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย อ.เมือง

4.คณะจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร

5.คณะจังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ.เมือง

6.คณะจังหวัดนครปฐม โรงเรียนราชินีบูรณะ อ.เมือง

7.คณะจังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนรัตนบุรี อ.รัตนบุรี

8.คณะจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์

9.คณะจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อ.ละหานทราย

10.คณะจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม อ.ชุมพวง

รายชื่อ 10 อันดับ สำนักเรียนดีเด่น แผนกนักธรรม ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2549

1.คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

2.วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ

3.คณะลาดกระบัง กรุงเทพฯ

4.คณะเขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

5.วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ

6.วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพฯ

7.วัดราชบพิธ กรุงเทพฯ

8.วัดยานนาวา กรุงเทพฯ

9.คณะเขตบางแค กรุงเทพฯ

10.คณะเขตบางขุนเทียน-บางบอน กรุงเทพฯ

รายชื่อ 10 อันดับ สำนักเรียนและสถานศึกษาดีเด่น แผนกธรรมศึกษา ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2549

1.วัดยานนาวา โรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรีย่าน

2.คณะเขตสายไหม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (มัธยม)

3.วัดปทุมคงคา โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

4.วัดบวรนิเวศวิหาร โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

5.คณะเขตบางแค โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

6.วัดราชโอรสาราม โรงเรียนวัดราชโอรส

7.วัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

8.คณะเขตดอนเมือง-หลักสี โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมถ์)

9.วัดเทพลีลา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหเสนี)

10.คณะเขตมีนบุรี โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

รายชื่อ 10 อันดับ สำนักเรียนดีเด่น แผนกนักธรรม ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2549

1.คณะจังหวัดอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

2.คณะจังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

3.คณะจังหวัดศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

4.คณะจังหวัดนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

5.คณะจังหวัดขอนแก่น จ.ขอนแก่น

6.คณะจังหวัดบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

7.คณะจังหวัดสุรินทร์ จ.สุรินทร์

8.คณะจังหวัดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

9.คณะจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย

10.คณะจังหวัดชลบุรี จ.ชลบุรี

รายชื่อ 10 อันดับ สำนักเรียนและสถานศึกษาดีเด่น แผนกธรรมศึกษา ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2549

1.คณะจังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

2.คณะจังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

3.คณะจังหวัดนครปฐม โรงเรียนราชินีบูรณะ

4.คณะจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนภูเวียงพิทยาคม

5.คณะจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนบ้านดงบ้านนา

6.คณะจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนกันทรารมย์

7.คณะจังหวัดสงขลา โรงเรียนรัตภูมิวิทยา

8.คณะจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

9.คณะจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

10.คณะจังหวัดสระบุรี โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

ที่มาจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด ข่าวสด