หมู่บ้านศีล 5 จังหวัดลพบุรี เพิ่มขึ้น พิมพ์

หมู่บ้านศีล 5 จังหวัดลพบุรี เพิ่มขึ้น

คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่วัดเกริ่นกฐิน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยพระราชพุทธิวราภรณ์ (ประเทือง อาภาธโร) เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี กับหน่วยทหาร ตำรวจในพื้นที่ จ.ลพบุรี จำนวน 13 หน่วย ในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของหน่วยทหาร ตำรวจ และพิธีมอบป้ายหน่วยงานรักษาศีล 5 โดยมีพระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าคณะภาค 7 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" เป็นประธาน


ทั้งนี้ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจ.ลพบุรี กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการในระยะที่ 2 มุ่งเน้นไปที่หน่วยงานทหาร ตำรวจ สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน หมู่บ้าน และชุมชน ตำบลละ 1 หมู่บ้าน โดยก่อนหน้านี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2557 ทั้งนี้ ปัจจุบันจ.ลพบุรี มีจำนวนสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จำนวน 310,478 คน ซึ่งถือว่ามากเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ โดยแบ่งกลุ่มการดำเนินงานคือ หมู่บ้านรักษาศีล 5 จำนวน 137 หมู่บ้าน หน่วยงานทหาร ตำรวจ รักษาศีล 5 จำนวน 13 แห่ง หน่วยงานรักษาศีล 5 จำนวน 225 แห่ง และสถานศึกษารักษาศีล 5 จำนวน 154 แห่ง

อย่างไรก็ตาม แม้จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจะสูงถึงเกือบร้อยละ 50 ของจำนวนประชากรจ.ลพบุรี ซึ่งสูงมาก แต่กลับพบว่ายังคงมีผู้ก่อคดีอาชญากรรม หากพบว่าเกิดขึ้นที่หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จะให้นำป้ายโครงการออก แล้วให้เริ่มรณรงค์ใหม่