อบต.บางแม่นาง จ.นนทบุรี ตักบาตรทางน้ำ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี พิมพ์

อบต.บางแม่นาง จ.นนทบุรี ตักบาตรทางน้ำ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นางศศิธร นกทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เปิดเผยว่า อบต.บางแม่นาง ได้ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น มาอย่างช้านาน


โดยเฉพาะการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางน้ำ เนื่องจากเป็นชุมชนที่ผูกพันกับสายน้ำ ทำให้การดำรงชีวิตยังคงพึ่งพาแม่น้ำลำคลอง บ้านเรือนและวัดวาอารามล้วนปลูกสร้างอยู่ตามแม่น้ำลำคลองเป็นจำนวนมากและยังรักษาเอกลักษณ์การตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมน้ำดั้งเดิมรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทยและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป ในปีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง ได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมทางสายน้ำตักบาตรพระ 108 รูป วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556

เปิดงานตั้งแต่เวลา 05.30 น. ณ บริเวณท่าน้ำวัดบางโค ต.บางแม่นาง และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 108 รูป ที่สายน้ำคลองบางใหญ่ วัดคงคา วัดส้มเกลี้ยง วัดบางโค วัดพระนอน และวัดท่าบันเทิงธรรม ตั้งแต่เวลา 06.00 น.