เจดีย์ในพระพุทธศาสนา หรือ พุทธเจดีย์ พิมพ์

เจดีย์ในพระพุทธศาสนา หรือ พุทธเจดีย์

          พูดถึงเจดีย์ ก็ให้นึกถึงสิ่งก่อสร้างรูปร่างคล้ายลอมฟางมียอดแหลม หรือสิ่งก่อสร้างที่มีรูปร่างเหมือนระฆังคว่ำมียอดแหลม เป็นอนุสรณ์เตือนใจถึงคุณความดีต่างๆ ซึ่งในประเทศไทยมีรูปทรงเจดีย์ที่คุ้นตาคือเจดีย์ทรงโอคว่ำ หรือเจดีย์แบบสาญจี เป็นเจดีย์รูปแบบแรกๆ ของ พระพุทธศาสนา มีองค์ประกอบ คือ ฐานเจดีย์ เรือนธาตุ บัลลังก์ และฉัตร

          เจดีย์ทรงลังกา แบบสุโขทัย ได้รับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ มีองค์ประกอบเพิ่มเติมจากแบบแรก คือ มีฐานเขียง ฐานปัทม์หรือฐานบัว บัวถลา บัวปากระฆัง องค์ระฆังหรือเรือนธาตุ บัลลังก์ ก้านฉัตร บัวฝาละมี ปล้องไฉน ปลียอด และหยาดน้ำค้าง ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง มีการพัฒนารูปแบบเจดีย์ขึ้นเป็นเจดีย์ทรงลังกาแบบอยุธยา เป็นแบบที่เราพบ เห็นกันโดยทั่วไปทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานคร

          ที่กล่าวมาเบื้องต้นต้องขอขอบคุณ google ที่เผยแพร่ข้อมูล ทีนี้มานึกถึงพุทธเจดีย์ หรือเจดีย์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า กล่าวคือเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและพุทธคุณ โดยมิได้เจาะจงเฉพาะสิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรวัตถุเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงพระพุทธรูป คัมภีร์ และสังเวชนียสถาน พุทธเจดีย์มี 4 ประเภท คือ

          ธาตุเจดีย์ หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

         บริโภคเจดีย์ เจดีย์ที่บรรจุสิ่งของที่พระพุทธเจ้าทรงเคยใช้สอย หรือสถานที่ซึ่งระลึกถึงพระองค์ ได้แก่สังเวชนียสถาน 4 แห่ง คือ สวนลุม พินี ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สารนาถ และสาลวโนทยาน

         ธรรมเจดีย์ เจดีย์ที่บรรจุพระธรรมและรวมถึงคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา

         อุเทสิกเจดีย์ สิ่งของที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้า เช่น พระพุทธรูป ธรรมจักร

          ที่น่าสนใจ คือ มีการพบธรรมเจดีย์ที่อายุกว่า 2,000 ปี ในประเทศซึ่งปัจจุบันนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งประเทศ ผู้ศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเกรงว่าอาจเกิดอันตรายต่อธรรมเจดีย์อันเป็นสมบัติล้ำค่าของโลก จึงลักลอบนำออกไปประดิษฐานยังที่ปลอดภัย

         สุดท้ายปรากฏอยู่ ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2553 พี่น้องชาวไทยจึงได้ขออัญเชิญธรรมเจดีย์ คัมภีร์พุทธศาสนาโบราณจากประเทศนอร์เวย์มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554

         กำหนด 90 วัน พี่น้องประชาชนชาวไทย นอกจากมีโอกาสสักการะพระธรรมเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแล้ว ยังได้ชมวิวัฒนาการทางด้านพระพุทธศาสนาที่อาคารพิพิธภัณฑ์อีกด้วยครับ โอกาสดีมีน้อยอย่าปล่อยให้หลุดลอยไปนะครับ 

คอลัมน์  หน้าต่างศาสนา

โดย สมชาย สุรชาตรี ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ