พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระพุทธศาสนา เปรียญธรรม
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


เปรียญธรรม PDF พิมพ์ อีเมล

เปรียญธรรม

การสอบพระปริยัติธรรม ถือเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทย สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตราบจนถึงปัจจุบัน การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี มี 8 ระดับ คือ

         ชั้นที่ 1 เรียกว่า ประโยค 1-2

         ชั้นที่ 2 เรียกว่า เปรียญธรรม 3 ประโยค ผู้สอบชั้นนี้จะได้รับการเทียบเท่าวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ถ้าเป็นพระภิกษุจะมีคำนำหน้าชื่อ ว่า พระมหา ถ้าเป็นสามเณรจะมีคำว่า เปรียญ ต่อท้ายนามสกุล ใช้คำนำหน้าเช่นนี้จนถึงประโยค ป.ธ.9

         ชั้นที่ 3 เรียกว่า เปรียญธรรม 4 ประโยค

         ชั้นที่ 4 เรียกว่า เปรียญธรรม 5 ประโยค ผู้ที่สอบได้ชั้นนี้หากได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูสอน 1 ปี และสอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 300 ชั่วโมง สามารถนำมาขอใบเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้

         ชั้นที่ 5 เรียกว่า เปรียญธรรม 6 ประโยค ผู้สอบได้ชั้นนี้มีวุฒิเทียบเท่าการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไม่ต้องมีใบเทียบวุฒิ

         ชั้นที่ 6 เรียกว่า เปรียญธรรม 7 ประโยค

         ชั้นที่ 7 เรียกว่า เปรียญธรรม 8 ประโยค

         ชั้นที่ 8 เรียกว่า เปรียญธรรม 9 ประโยค

ทั้งนี้ การศึกษาระดับประโยค 1-2 และเปรียญธรรม 3 ประโยค เรียกว่า เปรียญตรี คือ ผู้ที่จะมีสิทธิสอบประโยค 1-2 ขึ้นไปจะต้องสอบได้นักธรรมชั้นตรีก่อน

         ระดับเปรียญธรรม 4-6 ประโยค เรียกว่า เปรียญโท คือ ผู้ที่จะมีสิทธิสอบเปรียญธรรม 4 ประโยคขึ้นไปจะต้องสอบได้นักธรรมชั้นโทก่อน

         ระดับเปรียญธรรม 7-9 ประโยค เรียกว่า เปรียญเอก คือ ผู้ที่จะมีสิทธิสอบเปรียญธรรม 7 ประโยคขึ้นไปจะต้องสอบได้นักธรรมชั้นเอกก่อน

         สำหรับเปรียญธรรม 9 ประโยค หรือป.ธ.9 เป็นระดับชั้นสูงสุดของการศึกษาแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย

พระภิกษุหรือสามเณรที่มีสิทธิ์สอบไล่ในชั้นป.ธ.9 ต้องสอบไล่ได้ป.ธ.8 และต้องสอบไล่ได้นักธรรมเอกก่อน จึงจะมีสิทธิ์สอบไล่ในชั้นนี้ได้

         ส่วนการสอบไล่ป.ธ.9 ในปัจจุบัน จัดสอบ ณ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ ในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี โดยการกำกับของมหาเถรสมาคมและสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง

         พระภิกษุ-สามเณรผู้สอบได้ป.ธ.9 เมื่อเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร พัดเปรียญ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตน ศาสดาราม จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดเจ้าพนักงานขับรถหลวงส่งถึงพระอาราม

         ส่วนสามเณรผู้สอบไล่ได้ในชั้นป.ธ.9 โดยมีอายุไม่เกิน 20 ปี จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้ารับการบรรพชา อุปสมบทในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง โดยได้รับพระราชทานเครื่องอัฐบริขาร

ทรงรับเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลบรรพชาอุปสมบทให้ตามโบราณราชประเพณี หรือที่เราเรียกว่า ทรงรับเป็นนาคหลวง หรือนาคหลวงสายเปรียญธรรม

คอลัมน์ หน้าต่างศาสนา