พระเครื่อง
Home บทความ บทความพระพุทธศาสนา เล่าเรื่องวันเข้าพรรษา
ค้นหาข่าว/บทความ:
  
ค้นหาพระเครื่อง/วัตถุมงคล:


เล่าเรื่องวันเข้าพรรษา PDF พิมพ์ อีเมล

เล่าเรื่องวันเข้าพรรษา

         วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลังในปีที่มีอธิกมาส เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุอยู่จำพรรษา คือ อยู่ประจำที่โดยจะไปพักแรมค้างคืนที่อื่นไม่ได้ ตลอด 3 เดือน คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ไปจนถึงขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ยกเว้นมีกรณีพิเศษ วันเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2554

         แต่เดิมครั้งต้นพุทธกาลยังไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการจำพรรษา พระภิกษุจะจาริกเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อแสวงหาที่ที่เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรม เมื่อถึงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูที่ชาวนาชาวไร่ปลูกข้าวและพืชผักของตนไว้ พระภิกษุที่จาริกไปก็เหยียบข้าว และพืชไร่ให้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก

จึงเกิดเสียงครหาว่าพระภิกษุขึ้น พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบ จึงทรงอนุญาตให้ภิกษุอยู่ประจำเป็นที่เป็นเวลา 3 เดือน โดย จะไปพักค้างแรมที่อื่นไม่ได้ ยกเว้นเหตุพิเศษ 4 ประการ คือ

         1.เพื่อนสหธรรมิก (พระภิกษุสามเณร) หรือบิดามารดาเจ็บป่วยไปเพื่อพยาบาลได้

         2.เพื่อนสหธรรมิกอยากจะสึกไปเพื่อระงับมิให้สึกได้

         3.ไปเพื่อกิจของสงฆ์ เช่น หาอุปกรณ์มาซ่อมกุฏิ วิหารที่ชำรุด

         4.หากทายกนิมนต์ไปทำบุญ จะไปเพื่อฉลองศรัทธาก็ได้ หรือด้วยเหตุอื่นๆ ที่อนุโลมเข้าทั้ง 4 ข้อ ข้อใดข้อหนึ่งได้

เมื่อมีเหตุ 4 ประการอย่างใดอย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุไปค้างคืนได้ไม่เกินครั้งละ 7 วัน เรียกว่า "สัตตาหะ"

         วันเข้าพรรษา มีระยะเวลากำหนดไว้ 2 ช่วง คือ ช่วงแรก ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงกลางเดือน 11 เรียกว่า ปุริมพรรษา (พรรษาแรก) ช่วงที่สอง ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 9 ถึงกลางเดือน 12 เรียกว่า ปัจฉิมพรรษา (พรรษาหลัง) พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้เพื่อเปิดโอกาสให้ภิกษุที่หาที่อยู่จำพรรษาไม่ได้ หรือมีกิจที่ต้องทำค้างอยู่ได้ เข้าพรรษาในช่วงนี้ก็ได้ โดยไม่ผิดพระวินัย

         การประกอบพิธีในวันเข้าพรรษา แม้จะเป็นเรื่องของพระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะ แต่ในหมู่พุทธศาสนิกชนนิยมทำบุญในเทศกาลนี้กันด้วย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นต้นมาตามหลักฐานที่ปรากฏในหนังสือนางนพมาศ อาจเนื่องจากเพราะ เห็นว่าการที่พระภิกษุสงฆ์งดไปจาริกตามสถานที่ต่างๆ จะเป็นโอกาสดีที่จะได้บำเพ็ญกุศลแก่พระสงฆ์ที่อยู่รวมกันเป็นจำนวนมากเช่นนี้และถวายความสะดวกแก่พระภิกษุสงฆ์ในด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

         ในปัจจุบันเมื่อถึงวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนจะนิยมบำเพ็ญกุศลเป็นพิเศษ เช่น ถวายผ้าอาบน้ำฝน พร้อมทั้งสิ่งที่จำเป็นสำหรับพระภิกษุสามเณร เช่น สบู่ ผงซักฟอก ยารักษาโรค เป็นต้น ถวายภัตตาหาร สังฆทาน ถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อใช้บูชาพระ ถวายเทียนพรรษา

คอลัมน์ หน้าต่างศาสนา